Amen­dement Duur­zaamheid is de norm, ook bij tijde­lijke woningen


3 februari 2022

Amendement 2022/6

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, gezien het raadsvoorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven d.d. 3 februari 2022, kenmerk 9282635

Constaterende dat:

1. Er aan de hand van dit raadsvoorstel 150 tot 250 tijdelijke wooneenheden geplaatst zullen worden op het BEFU-terrein in Hoograven;
2. Het aanbod van duurzame en herplaatsbare wooneenheden steeds verder toeneemt;
3. De duurzaamheidseisen die in het raadsvoorstel gesteld worden aan de tijdelijke woningen op het BEFU-terrein vrijblijvend van karakter zijn;
4. Daarmee de realisatie van duurzame en herplaatsbare wooneenheden niet gegarandeerd is;
5. Grondstoffen tegelijkertijd schaars zijn en duurzaam bouwen eraan bijdraagt de uitputting van de aarde zo klein mogelijk te houden, ook bij tijdelijke eenheden;

Overwegende dat:

1. Met het oog op de klimaatcrisis eisen aan circulariteit en duurzaamheid niet vrijblijvend mogen zijn, maar juist als harde randvoorwaarde gehanteerd dienen te worden;
2. Ook het zo laag mogelijk houden van het energiegebruik hierin als harde randvoorwaarde meegenomen zou moeten worden;
3. Deze duurzaamheidseisen daarom anders geformuleerd dienen te worden in het raadsvoorstel;

Besluit:

Beslispunt 2e van het raadsvoorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven d.d. 3 februari 2022, kenmerk 9282635 als volgt te wijzigen:

“Er wordt gebruik gemaakt van herplaatsbare woonunits, die zo energiezuinig mogelijk zijn, in verband met duurzaamheid en circulariteit.”

Ingediend door:

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)