Raads­bij­drage Raads­voorstel Wijziging van de Veror­dening voor­zie­ningen huis­vesting onderwijs gemeente Utrecht 2015 en vast­stelling visie op onder­wijs­huis­vesting


15 oktober 2020

In de commissie zijn door onze fractie en andere fracties onderwerpen aan de orde gesteld waarvan wij zeggen: deze punten zijn zo essentieel voor onderwijshuisvesting in Utrecht, deze moeten op zijn minst benoemd worden.

De wethouder reageerde in de commissie: "ik wil in een later stadium met u over deze onderwerpen praten." Met alle begrip voor de positie van de gemeente in deze, maar dat is toch echt een wel erg mager antwoord. Ik gebruik deze tijd om te kijken of ik dat nog wat scherper kan krijgen van de wethouder.

De Partij voor de Dieren kan instemmen met de punten in de visie, maar als we dat zonder meer doen dan lijkt het net alsof wij andere punten die daar niet in staan, niet belangrijk vinden. Als deze visie de leidraad wordt voor de huisvestingsverordening dan vraag ik, in het verlengde van het commissiedebat, nog graag de toezegging van de wethouder dat zij er bij het opstellen van de huisvestingsverordening voor gaat zorgen dat de volgende punten worden opgenomen. Als dat om wat voor reden dan ook niet lukt, dat tegelijk met het verzenden van de huisvestingsverordening, de raad ook een toelichting ontvangt op de keuze om deze punten daar niet in op te nemen.

Het gaat dan om 4 punten:

-Energiebesparing en dan specifiek ook gedrag en de inzet van een energiecoach
-Binnenklimaat
-Natuur-inclusief en diervriendelijk bouwen en verbouwen
-Faciliteren van multifunctioneel gebruik

Als de wethouder mij toezegt om in de voorbereiding van de verordening zich in te zetten voor het opnemen van deze punten, en als haar conclusie is dat de punten er niet inpassen haar overwegingen daarbij met ons te delen, dan kan de PvdD met een gerust hart in stemmen met deze visie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Maaibeleid

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Jaarbeurs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer