Raads­bij­drage Raads­voorstel Start­no­titie Omge­vings­visie Jaarbeurs


15 oktober 2020

Deze startnotitie stelt wat de Partij voor de Dieren betreft te weinig voor. Zelfs voor een Startnotitie ligt er een vaag en weinigzeggend plan op tafel, waar wij te weinig concrete en realistische groene plannen in lezen. Wij zijn er niet per se op tegen om te gaan bouwen op deze locatie, maar deze Startnotitie biedt te weinig waarborgen op het gebied van het percentage sociale huur, duurzaamheid, groen en voorzieningen – en dan benoem ik specifiek ook sportvoorzieningen, voorzitter. In het eerste kwartaal van 2021 komt er dus nog een uitgangspuntenbrief. Wij roepen het college op om de inhoud van zo’n brief voortaan gelijk al in de Startnotitie te zetten, kan het college dit toezeggen?

Op die manier hebben we bij een volgende startnotitie inhoudelijk in elk geval wat concreets om over te spreken in de commissie en om vast te stellen in de raad. Met de toezegging van de wethouder dat die uitgangspuntenbrief er nog komt zijn wij overigens ook niet tevreden gesteld, want zaken als mobiliteit, wonen en het groene dak zullen weliswaar nog gaan terugkomen, maar het versterken en uitbreiden van de groenstructuur zal niet in deze uitgangspuntenbrief behandeld worden.

De wethouder gaf in de commissie aan dat in de Omgevingsvisie zeker zal worden meegenomen hoe er kan worden aangesloten op de huidige groenstructuur. Die huidige groenstructuur is echter zo karig dat enkel aansluiten niet genoeg is. De locatie is momenteel een treurig grijs gebied, de bestaande groenstructuur stelt helaas gewoon weinig voor. Van Gezond Stedelijk Leven kan straks geen sprake zijn in een plofwijk zonder hoogwaardig groen, want het lijkt erop dat het groene dak er immers niet gaat komen. Voorzitter, voor de biodiversiteit is het hard nodig dat het huidige groen versterkt en ook uitgebreid gaat worden, en ook voor klimaatadaptatie is dat noodzakelijk.

Momenteel staat er nauwelijks iets over groen in de Startnotitie: zoals het document er nu uitziet kunnen wij er niet mee instemmen. We willen in dit vroege stadium kaders meegeven voor komend onderzoek richting de omgevingsvisie Jaarbeurs. Hiertoe dienen wij een amendement in.

Al met al vinden wij dat de Startnotitie te weinig om het lijft heeft in de huidige vorm. We zullen zien in hoeverre dit nog verandert met de aangekondigde amendementen. Dank u wel voor uw aandacht, voorzitter.