Raads­bij­drage omge­vings­visie Merwe­deka­naalzone


8 februari 2018

De Partij voor de Dieren staat positief tegenover het voorstel voor woningbouw in dit gebied, maar zijn kritisch op de manier waarop en de omvang van de plannen.

We zien in de Merwedekanaalzone een geschikte plek voor woningbouw. De transformatie van een voormalig industriegebied tot woonwijk ontziet de groene gebieden rondom de stad, voorziet in de behoefte aan woningen, en maakt dit gebied mooier en nuttiger en, áls we het goed aanpakken, ook leefbaarder. De Partij voor de Dieren vindt echter dat er wel grenzen zijn aan de groei, we zetten niet in op het hoogst mogelijke aantal woningen . Op die manier blijft er ruimte over voor openbaar groen en andere voorzieningen, die de woonomgeving leefbaar en prettig houden.

Over de omvang van de plannen. Ook op deze plek zit er een grens aan wat het gebied aankan. Om de omgeving leefbaar en bereikbaar te houden en voldoende ruimte voor belangrijke levensbehoeften zoals kwalitatief en ecologisch waardevol groen, sociale en maatschappelijke voorzieningen over te houden, is het willen bouwen van meer dan 6000 woningen in dit gebied niet realistisch. Dan is het zonde van tijd, geld en energie om ook het hoge scenario verder uit te werken.

Daarom dien ik een amendement in ook onderekend door het CDA.

In het gebied zijn in de afgelopen jaren een aantal mooie initiatieven ontplooid. Bijvoorbeeld op het gebied van sport en creatieve industrie. Deze initiatieven hebben culturele, sociale en maatschappelijke waarde. Niet alleen in het gebied zelf, maar voor de hele stad. Het zou zonde zijn als ze moeten verdwijnen omdat er woningen komen. Omdat we willen dat deze initiatieven blijven bestaan, náást de te bouwen woningen, dien ik een motie in.

De ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone bieden een onwijs mooie kans om de stedelijke groenstructuur en ecologische kwaliteit van de stad te verbeteren. In het stedelijke groenstructuurplan staat al de ambitie ingetekend om een verbinding te maken tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk. Bij het bespreken van dit plan, onlangs in de commissie Stad & Ruimte, gaf de wethouder aan dat de exacte invulling van deze ecologische verbindingen per ruimtelijk plan apart moet worden opgenomen. Dat moet dus hier in dit omgevingsplan.

In deze omgevingsvisie wordt de verbinding genoemd, maar er wordt niet concreet uitgewerkt wat het betekent. Terwijl het voor biodiversiteit: dieren en natuur, juist zo belangrijk is dat een de verbinding meer is dan alleen een rijtje bomen of een strook gras. Daarom moeten we nu vastleggen waar deze verbinding minimaal aan moet voldoen om van ecologische waarde te zijn. Op die manier kan bij het uitwerken van deze omgevingsvisie en het maken van het ontwerp voor deelgebied 5 rekening gehouden worden met deze voorwaarden.

Daarom dien ik een amendement in.

Dan wil ik nog 2 onderwerpen benoemen:

Ten eerste het punt van de bruggen. Er is in de voorbereidende bijeenkomsten al veel over gezegd. En hoewel er misschien formeel pas later over besloten wordt, lezen we toch letterlijk in deze omgevingsvisie dat er meerdere langzaamverkeersbruggen over het kanaal worden toegevoegd. De Partij voor de Dieren is, ook na de aanvullende informatie in de raadsbrief van vorige week, niet overtuigd van de noodzaak hiervan. Er zijn vele redenen. En eigenlijk niet één reden om wél zoveel bruggen te bouwen. Bijvoorbeeld het materiaal, transport en overlast tijdens het bouwen, maar belangrijker nog: de hoeveelheid groen op de oevers die moet worden opgeofferd om plaats te maken voor de brug en aanloop ernaartoe. Een veel beter alternatief is het verbeteren van de bestaande bruggen over het kanaal. Als deze fiets- en voetgangervriendelijker worden gemaakt kunnen deze bruggen volgens ons prima voorzien in het verbinden van beide zijdes van het kanaal voor de bewoners van de nieuwe wijk en bestaande wijken. Daarom steunt de PvdD de motie van Student & Starter hierover.

Het laatste punt dat ik wil benoemen gaat over het betrekken van omwonenden. De VVD heeft hierover een mooie motie voorbereid die wij van harte steunen. Eigenlijk is het gênant dat het betrekken van bewoners uit omliggende wijken niet vanzelfsprekend is. Maar we hebben afgelopen tijd zoveel berichten ontvangen van bewoners die zich ongehoord voelen dat aansporing blijkbaar nodig is.

Samenvattend:

Voor de Partij voor de Dieren staat leefbaarheid voor huidige en toekomstige bewoners, mensen én dieren voorop. Het bestaande groen, ook aan de overzijde van het kanaal dat eigenlijk buiten dit plangebied ligt moet niet worden aangetast. En de ontwikkelingen moeten worden aangegrepen om méér openbaar toegankelijk groen te maken dat goed is voor mensen, maar ook voor dieren en natuur. Een prettige en gezonde leefomgeving voor ál deze bewoners moet het uitgangspunt blijven, en niet het bouwen van zoveel mogelijk woningen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage spoeddebat verkoop woningblokken Kanaleneiland

Lees verder

Commissiebijdrage Stemverklaringen Woningbouw Haarzicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer