Actuele motie Deelname tweede proeftuin aard­gas­vrije wijken


5 december 2019

De Raad, bijeen op 5 december, gehoord hebbende de beraadslaging,

Constaterende dat:

• In december de inschrijving geopend is (tot 1 april 2020) voor de tweede ronde ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’ (https://www.rijksoverheid.nl/a... dat:

• Utrecht een grote stad is die voorop wil lopen in de energietransitie;
• Utrecht een grote uitdaging heeft om in de komende decennia van het aardgas af te gaan;
• Het noodzakelijk is om ervaring op te doen en dat dit bij uitstek mogelijk is door met het Rijk samen te werken in de proeftuinen-aanpak;
• Utrecht reeds meedoet in de eerste ronde proeftuinen;
• De criteria voor de tweede ronde proeftuinen uitgaan van ver uitgewerkte plannen in wijken die voor 2028 aardgasvrij (of ‘aardgasvrij-ready’) worden;
• Gelet op het rijksbeleid er een grote kans is dat er ook een derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken zal komen;

Van mening dat:

• Draagvlak voor de energietransitie versterkt kan worden door koplopers, zoals buurtinitiatieven, zoveel mogelijk te faciliteren en te stimuleren;
• Er hard gewerkt wordt aan de plannen voor aardgasvrije wijken, maar er ook inzet nodig is om de korte termijn handelingsperspectieven voor Utrechtse bewoners in de energietransitie onder de aandacht te brengen;
• Het organiseren van energieprojecten met eigenaar-bewoners complexer is dan met institutionele partijen en hier ervaring mee opgedaan moet worden;
• Er steeds meer buurtinitiatieven zijn die plannen maken voor de energietransitie, maar er nog weinig grote buurt-energieprojecten van de grond komen;
• Er ook andere mogelijke projecten denkbaar zijn die kansrijk zijn voor een succesvolle aanvraag in de tweede ronde proeftuinen
• Het wenselijk is dat Utrecht ook in de tweede ronde proeftuinen meedoet met minimaal één project;
• Wij het belangrijk vinden dat in deze tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken, een of meerdere ‘initiatieven van onderop’ de gelegenheid krijgen in te schrijven;

Verzoekt het college:

• Tot minimaal één kansrijke aanvraag te komen in de tweede ronde proeftuinen, bij voorkeur aansluitend op bestaande initiatieven in de stad;
• Vooruitlopend op de waarschijnlijke komst van de derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken, met Energie U in Q1 2020 te starten met het treffen van voorbereidingen om te proberen daarin met een bestaand buurtinitiatief mee te doen;
• Hierover de raad te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten Koning, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Rachel Heijne, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, Denk, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)