Amen­dement Biodi­ver­siteit


21 november 2019

Amendement 115/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 21 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende:

• Biodiversiteit enkel genoemd wordt als een voorbeeld en niet als een doel of subdoel;
• Biodiversiteit geen enkele kwalitatieve meting kent in het huidige beoordelingskader.

Overwegende dat:

• Het behoud en het versterken van biodiversiteit van vitaal belang is voor een schone en gezonde leefomgeving voor mens en dier,
• ruimte steeds schaarser wordt en daarmee ook de leefgebieden van planten en dieren steeds kleiner en meer versnipperd dreigen te raken
• Biodiversiteit belangrijk is voor dieren en voor de voedselvoorziening en daarmee ook voor de landbouw;
• Biodiversiteit wel op gespannen voet kan staan met landbouw of verdichting;
• Er wel gewerkt kan worden aan biodiversiteit in combinatie met andere functies.

Besluit om:

Aan de uitgangspuntennotitie toe te voegen onder de pijler groen: “Biodiversiteit en ecologie. De biodiversiteit in de regio wordt versterkt en het aantal soorten neemt op zijn minst toe. Er blijft ruimte voor de ontwikkeling van flora en fauna en regionale soorten worden beschermd en behouden.”

Besluit voorts om aan het tweede beslispunt toe te voegen:

Met dien verstande dat biodiversiteit uitgewerkt wordt in het beoordelingskader als subdoel onder bevorderen van een gezonde, duurzame en energieke regio en hier een kernprestatieindicator aan toegevoegd wordt die bij voorkeur kwantitatief van aard is.

Susanne Schilderman, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Jan Wijmenga, CU
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Groene pijler als uitgangspunt

Lees verder

Actuele motie Deelname tweede proeftuin aardgasvrije wijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer