Motie Groene pijler als uitgangspunt


21 november 2019

Motie 405/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 21 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende:

• Dat de vijf pijlers van de uitgangspuntennotitie nu als gelijkwaardig naast elkaar gepresenteerd worden.

Overwegende:

• Dat natuur altijd in de knel komt met andere ontwikkelambities die een beslag doen op ruimte;
• Door stelselmatig te sturen op economische groei er enorme problemen zijn ontstaan op het gebied van onder meer klimaat en biodiversiteit, door uitstoot van teveel CO2 en stikstof;
• Dat biodiversiteit en een schoon milieu van vitaal belang zijn voor een gezonde leefomgeving;
• Dat groene uitgangspunten daarom niet opgeofferd mogen worden ten gunste van ruimte voor economie, wonen of mobiliteit.

Roept het college op:

• Er bij vervolgstappen met de REP op aan te dringen dat de groene pijler het leidende uitgangspunt vormt. Waarbij de kernvraag is: hoe herstellen en behouden we de ecologische waarden van de regio. Het MIRT-onderzoek moet inzichtelijk maken hoe de andere bouwstenen hieraan bijdragen en wat de maximale ontwikkelruimte van die andere factoren is, gegeven dat zij de ecologie niet mogen inperken;
• Bij de opdracht voor het MIRT-onderzoek mee te geven dat Ruimte voor Groen, voor biodiversiteit en ecologie, leidend moet zijn in het bepalen welke ruimtelijke ontwikkeling nog mogelijk is in Utrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD