Motie klimaat­adap­tatie kansen kwan­ti­fi­ceren in beoor­de­lings­kader


21 november 2019

Motie 421/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 21 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende:

• Dat bij het 1e hoofddoel (op pagina 4 van het beoordelingskader), “bevorderen van een gezonde, duurzame en energie regio”, 3e subdoel “Kansen voor klimaatadaptatie”, als indicator staat dat dit kwalitatief gemeten kan worden.

Overwegende:

• Dat er ook kwantitatieve indicatoren zijn om klimaatadaptatie te meten, zoals het aantal bomen in de regio en het aantal vierkante meters straatoppervlak dat onthard wordt. Of bijvoorbeeld het percentage onverharde openbare ruimte dat wordt aangelegd bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;
• Dat er in de bijlage op pagina 5 wél een aantal van dit soort indicatoren genoemd worden.

Roept het college op:

• Er binnen U-10 verband op aan te dringen dat in het vervolg deze kwantitatieve indicatoren voor het omgaan met klimaatverandering, als volwaardig worden opgenomen als kern-indicator voor het beoordelingskader.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen