Amen­dement Van een groei-economie naar een circu­laire donut-economie in het beoor­de­lings­kader


21 november 2019

Motie 2019/118

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 21 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende:

• Dat het beoordelingskader tot doel heeft de uitgangspuntennotitie meetbaar te maken in doelen en indicatoren.

Overwegende:

• Dat de doelen en indicatoren een beeld geven van de manier waarop de uitgangspuntennotitie geïnterpreteerd wordt.

Besluit:

• In te stemmen met het beoordelingskader, met dien verstande dat in figuur 2 op pagina 4, het tweede hoofddoel wordt aangepast in: Economie versterken: transitie van een groei-economie naar een circulaire economie;
• Dat daarbij de subdoelen en indicatoren passend worden gewijzigd in:

Subdoel 1: we bereiken een sociaal fundament.

Met indicatoren op het gebied van (aansluitend bij de Global Development Goals): voedsel, gezondheid, onderwijs, inkomen & werk, vrede, democratie, gelijkheid, huisvesting, netwerken, energie en water.

Subdoel 2: we blijven onder het ecologische plafond.

Met als indicatoren CO2 uitstoot, chemische vervuiling, stikstof, waterverbruik, aantal m2 natuurgebied, biodiversiteit en luchtvervuiling.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen