Amen­dement Van een groei-economie naar een circu­laire donut-economie in het beoor­de­lings­kader


21 november 2019

Motie 2019/118

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 21 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende:

• Dat het beoordelingskader tot doel heeft de uitgangspuntennotitie meetbaar te maken in doelen en indicatoren.

Overwegende:

• Dat de doelen en indicatoren een beeld geven van de manier waarop de uitgangspuntennotitie geïnterpreteerd wordt.

Besluit:

• In te stemmen met het beoordelingskader, met dien verstande dat in figuur 2 op pagina 4, het tweede hoofddoel wordt aangepast in: Economie versterken: transitie van een groei-economie naar een circulaire economie;
• Dat daarbij de subdoelen en indicatoren passend worden gewijzigd in:

Subdoel 1: we bereiken een sociaal fundament.

Met indicatoren op het gebied van (aansluitend bij de Global Development Goals): voedsel, gezondheid, onderwijs, inkomen & werk, vrede, democratie, gelijkheid, huisvesting, netwerken, energie en water.

Subdoel 2: we blijven onder het ecologische plafond.

Met als indicatoren CO2 uitstoot, chemische vervuiling, stikstof, waterverbruik, aantal m2 natuurgebied, biodiversiteit en luchtvervuiling.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD