Amen­dement Ruimte voor natuur­in­clu­sieve landbouw


21 november 2019

Amendement 2019/117

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 21 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende dat:

• Eén van de uitgangspunten onder de pijler groen geformuleerd luidt: “ruimte voor landbouw”,

Overwegende dat:

• De agrarische sector momenteel een groot beslag legt op grondstoffen en landbouwgronden,
• De sector massaal (vee)voer importeert, op grote schaal gebruik maakt van kunstmest en landbouwgif, en de grootste bron van stikstofuitstoot is,
• Een vitale agrarische sector niet tegen, maar samen met de natuur werkt, binnen de draagkracht van de natuur,

Besluit:

• De uitgangspuntennotitie vast te stellen, met dien verstande dat op pagina 15 bij het 3e uitgangspunt van de pijler Groen, vóór het woord landbouw, de woorden natuurinclusieve kringloop toegevoegd worden, waardoor er komt te staan: “Ruimte voor natuurinclusieve kringlooplandbouw”.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Susanne Schilderman, D66


Status

Aangenomen

Voor

Tegen