Motie Global Goals for Sustai­nable Devel­opment


21 november 2019

Motie 404/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 21 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende dat:

• Utrecht zich een 'Global Goals City' noemt en zich wil inzetten voor deze ontwikkelingsdoelen;
• De wethouder in de commissiebespreking over de REP aangaf dat het meenemen van de Global Goals for Sustainable Development een goed idee leek dat overwogen zou worden.

Overwegende dat:

• De Global Goals for Sustainable Development universele doelen zijn waaraan ook via het Ruimtelijk Economisch Perspectief kan worden bijgedragen;
• Het overwegen van meenemen van de Global Goals for Sustainable Development niet per se bijdraagt aan het werken aan deze doelen, maar dat het daadwerkelijk meenemen ervan dat wel doet.

Roept het college op:

• om bij het uitvoeren van het MIRT-onderzoek, en in vervolgstappen met betrekking tot de REP, expliciet aansluiting te zoeken bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen