Amen­dement Besluit­model Omge­vings­visie Binnenstad


5 december 2019

Amendement 128/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 december 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad,

Constaterende dat:

• De Startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad een uitspraak vraagt van de raad over de manier waarop ze betrokken wil zijn bij besluitvorming inzake de Omgevingsvisie,

• De Startnotitie een voorkeur uitspreekt voor een ‘gemengd model’ waarbij de raad kaders stelt en besluit, maar ook regelmatig met de Binnenstadsgroep overlegt, een procesgroep opgezet voor regievoering, waarbij inhoudelijke bijeenkomsten als mogelijkheid genoemd worden,

Overwegende dat:

• De meerderheid van de commissie geen voorkeur had voor dit gemengde model zoals uitgeschreven, omdat de formulering van het voorstel de indruk wekt dat in de regelmatige overleggen onverhoopt besluitvorming plaatsvindt,

• Raadsleden volksvertegenwoordiger zijn en vanuit die rol het hen ook vrij staat om deel te nemen aan inhoudelijke bijeenkomsten, maar dat besluitvorming in de raad moet plaatsvinden,

• De Binnenstadsgroep ongetwijfeld aan gaat lopen tegen dilemma’s waar de leden onderling geen akkoord over bereiken, en dat het proces er dan bij gebaat is als de raad gedurende het proces zich uitspreekt over die onoverbrugbare dilemma’s en dat deze vorm van tussentijdse betrokkenheid niet benoemd is in de Startnotitie,

Besluit:

• Beslispunt 2 te wijzigen in:

Betrokken te zijn bij de Omgevingsvisie Binnenstad op de wijze waarbij kaders vooraf worden gesteld en besluitvorming achteraf plaatsvindt, met een of meerdere tussentijds(e) beslismoment(en) in de vorm van het voorleggen van onoverbrugbare dilemma’s van de Binnenstadsgroep als een voorstel aan de raad ter besluitvorming.

• Op pagina 6 van de startnotitie paragraaf 6. Betrokkenheid gemeenteraad, te wijzigen in:

De raad kiest ervoor betrokken te zijn volgens het volgende model: kaders stellen vooraf en besluitvorming achteraf, met een of meerdere tussentijds(e) beslismoment(en) in de vorm van het voorleggen van onoverbrugbare dilemma’s van de Binnenstadsgroep als een voorstel aan de raad ter besluitvorming.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid
Martijn van Dalen, VVD
Erwin Virginia, GroenLinks
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CDA, GL, Denk, CU, PvdA, VVD

Tegen

PVV, SP, S&S, SBU, D66