Amen­dement Diffe­ren­tieer rollen van gebruiks­groepen in de Omge­vings­visie Binnenstad


5 december 2019

Amendement 129/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 december 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad,

Constaterende dat:

• De Startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad een aantal thema’s aansnijdt die op procesmatige wijze behandeld zullen worden in de Binnenstadsgroep met daarin vertegenwoordigers van groepen die elk een eigen belang hebben aangaande de Binnenstad,

Overwegende dat:

• De Binnenstad een hoop functies heeft, maar ondertussen ook een woonwijk is waar een groeiend aantal van onze inwoners een groot deel van hun tijdsbesteding en leven doorbrengen,
• Er wat betreft bewoners een onderscheid gemaakt kan worden tussen ‘blijvers’ die ervoor kiezen zich voor langere periode in de binnenstad te vestigen en hun huis en privé-situatie daarop in te richten en ‘passanten’ die ervoor kiezen na enige tijd de binnenstad te verlaten omdat ze hun leven anders willen inrichten,
• De Binnenstad een economische functie heeft en er dus ook dagjesmensen en bezoekers (oftewel ‘kortstondige gebruikers’) naar de binnenstad komen met hun eigen interesses en benodigdheden,
• Deze elk groepen andere belangen hebben en dat deze belangen daadwerkelijk verwoord en gewogen moeten worden in de uiteindelijke Omgevingsvisie, maar dat de Startnotitie daar nu niet in voorziet

Besluit:

• Op pagina 2-3 onder het kopje ‘Thema’s die in elk geval aan de orde komen zijn’ een extra bullet toe te voegen die luidt:

- Rollen van gebruiksgroepen in de binnenstad: erken het onderscheid tussen de verschillende gebruikers van de binnenstad en breng daarbij in elk geval de rollen ‘blijvers’, ‘passanten’ en ‘kortstondige gebruikers’ aan, waarbij aan deze een groter (inhoudelijk) belang wordt toegekend in exact deze volgorde van gebruikersgroepen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU

Tegen

PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, D66, PvdA, VVD