Actuele motie Festivals in het Gagelbos


21 mei 2015

Actuele motie 37/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 mei 2015;

Constaterende dat:

 • Het festival Zomerkriebels op 5 juli 2014 plaatsvond in het Gagelbos en in een deel in het beschermd natuurgebied (EHS) waar recreanten normaal gesproken niet mogen komen vanwege bescherming van de natuur;
 • Het festival niet overeenstemde met de natuurgerichte, extensieve recreatie waar het Gagelbos voor bedoeld is;
 • Er voor, tijdens en na het festival grote schade is aangericht aan de natuur in het Gagelbos. Niet alleen aan de flora, maar ook aan de fauna;
 • Eventuele kolonisatie van vlinders vanuit de omgeving op den duur niet meer te verwachten valt, omdat er door herhaling van het festival geen waard- en nectarplanten meer zullen zijn. Ook andere insecten, zoals bijen, ondervinden hier grote schade van;
 • In de evaluatie van Staatsbosbeheer staat: “In 2014 is er bij de vergunningverlening geen rekening gehouden met het nabijgelegen Stiltegebied”. De richtwaarden voor geluidsoverlast zijn tijdens Zomerkriebels tevens met 11 dB overschreden (46 dB);
 • Staatsbosbeheer geen bezwaar heeft tegen een nieuwe editie van Zomerkriebels in het Gagelbos op 27 juni 2015.

Overwegende dat:

 • Natuur- en Milieugroep Overvecht bij diverse monitoringsbezoeken aan het gebied constateerde dat bij herhaling van een festival in dit gebied de natuur onherstelbaar beschadigt: ‘De waardevolle natuur in dit gebied kan op deze plek dan als verloren worden beschouwd’;
 • In de randvoorwaarden en voorschriften voor festivals in het Gagelbos, opgesteld door de gemeente, blijkbaar niet staat aangegeven dat de beschermde natuur (EHS) ‘off limits’ is;
 • Het college zélf aangeeft dat het houden van een evenement in het Gagelbos strijdig is met het bestemmingsplan, maar er blijkbaar toch ruimte is voor jaarlijks terugkerende festivals;
 • Er nog geen vergunning is verleend voor Zomerkriebels 2015 in het Gagelbos, dus er nog mogelijkheden zijn voor andere locaties, zoals de evenementenlocatie van Central Studios op de Gietijzerstraat;
 • De gemeente Utrecht herhaaldelijk aangeeft de bescherming van bijen, vlinders en het groen in de stad zeer belangrijk te vinden.

Verzoekt het college:

 • Te handhaven op het feit dat Zomerkriebels niet overeenstemt met de bestemming van het Gagelbos waarbij alleen natuurgerichte, extensieve recreatie is toegestaan;
 • Daarom geen vergunning meer te verlenen aan festival Zomerkriebels of andere festivals in het Gagelbos die niet overeenstemmen met de natuurgerichte, extensieve recreatie waar het Gagelbos voor bedoeld is.

En gaat over tot de orde van de dag

De fracties van:

De Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SBU, PvdA

Tegen

GroenLinks, VVD, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66

Lees onze andere moties

Actuele motie Geen bezuiniging op gemeentelijke zorgtaken

Lees verder

Motie Naar een werkend cannabisbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer