Actuele motie Geen bezui­niging op gemeen­te­lijke zorgtaken


30 april 2015

Actuele motie 33/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 april 2015;

Constaterende dat:

  • het Rijk het voornemen heeft geuit een korting door te voeren op de macrobudgetten voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet van 270 mln. in 2015 tot 435 mln. in 2018;

Overwegende dat:

  • de voorgenomen korting tegen de afspraken is, die zijn gemaakt in de Fvw; omdat deze niet zijn gebaseerd op wederzijdse afspraken, een indexatie of een taakwijziging;
  • 2014 geen goede voorspeller is van de structurele zorgbehoefte in latere jaren;
  • de gemeente met de betreffende zorgaanbieders al harde afspraken gemaakt heeft over de budgetten voor 2015;
  • de voorgenomen bezuiniging contraproductief werkt voor de doelstelling van de decentralisatie;
  • er vanuit het Rijk géén inhoudelijke argumenten zijn gegeven voor deze korting;

Spreekt uit dat:

  • de voorgenomen korting op het Gemeentefonds lopende het begrotingsjaar ongepast is, en een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur;

Draagt het College op:

  • tegen het voornemen van het Rijk ernstig bezwaar te maken en al haar krachten in te spannen om deze te voorkomen, samen met andere gemeenten, zorginstellingen, ketenpartners en belanghebbenden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bas Meijer, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Peter van Corler, GroenLinks
Steven Menke, Student & Starter
Marloes Metaal, CDA
Hilde Koelmans, SP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, S&S, GL, CDA, SP, CU, SBU

Tegen

PvdA, VVD