Actuele Motie Geef zonne-energie gelijke kansen


26 mei 2016

Motie 50/2016

De Gemeenteraad, bijeen op 26 mei 2016,

Constaterende dat:

 • Het rijk de Stimuleringsregeling Duurzame Energie SDE+ in het leven geroepen heeft om de realisatie van duurzame energie te stimuleren;
 • De regeling zodanig is opgebouwd dat technologieënn die duurzame energie kunnen produceren tegen het laagste bedrag de voorkeur krijgen boven duurdere technologieën;
 • De productie van zonne-energie op dit moment relatief duurder is, waardoor het geen kans krijgt binnen de SDE+;
 • De SDE-regeling er dit jaar bijvoorbeeld toe heeft geleid dat 5 biomassaprojecten (bijstook in kolencentrales) het beschikbare SDE-budget opsoupeerden, terwijl 3000 aanvragen voor zonnepanelen-projecten géén SDE ontvingen;
 • Ook in Utrecht grootschalige projecten voor zonne-energie nu worden geannuleerd of vertraging oplopen, zoals het project op de daken van de Jaarbeurs.
 • Utrecht in 2014 juist succesvol gebruik heeft gemaakt van de SDE-regeling, waardoor grote gemeente- en andere daken belegd kunnen worden met zonnepanelen.

Overwegende dat:

 • In elk duurzaam toekomstscenario sprake is van verschillende energiebronnen die met elkaar voorzien in de energiebehoefte: de huidige SDE-regeling doet geen recht aan de totstandkoming van deze energiemix;
 • Zonne-energie binnen de energiemix een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Utrecht zoals verwoord in het Energieplan;
 • Bij een gebrek aan een kansrijk speelveld voor zonne-energie investeerders zullen afhaken waardoor de doelstellingen van de Utrechtse energietransitie nog verder uit zicht raken.

Draagt het college op om:

 • Samen met de colleges van de andere G4-steden er bij het Rijk op aan te dringen om de huidige SDE+-regeling zodanig aan te passen dat zonne-energie gelijke kansen krijgt, bijvoorbeeld door budget te reserveren per bron uit de geplande duurzame energiemix, waarbij voor elke technologie de goedkoopste bieder SDE ontvangt.
 • De raad over de voortgang te informeren.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
en GL, SP, VVD, CU, S&S


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen