Actuele motie Onder­steun conclusies Werkgroep Moder­ni­sering Canna­bis­beleid VNG


26 mei 2016

Actuele motie 48/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op 26 mei 2016,

Constaterende dat:

  • Het VNG bestuur een Bestuurlijke Werkgroep Modernisering Cannabisbeleid in het leven heeft geroepen om de discussie tussen gemeenten en rijk over cannabisbeleid te faciliteren, om problemen die gemeenten ervaren in kaart te brengen en oplossingsrichtingen te verkennen en te delen;
  • Deze bestuurlijke Werkgroep in November 2015 is gekomen met het rapport “Het Failliet van het Gedogen – Op Weg Naar de Cannabiswet”[1].
  • Een bespreking van dit rapport voorligt tijdens het VNG congres van 8 juni aanstaande, waarbij het VNG bestuur voorstelt “om in te stemmen met de in het position paper verwoorde inhoudelijke lijn”[2].

Overwegende dat:

  • De Werkgroep Modernisering Cannabisbeleid een apolitiek gremium is, dat redeneert vanuit lokale vraagstukken die ervaren worden en dat voortbouwt op bestaande onderzoeken en rapporten.
  • De Gemeente Utrecht de in het rapport geschetste problematiek erkent en herkent.
  • De Werkgroep in haar rapport, mede vanuit een volksgezondheidsbelang, pleit voor een “geregelde keten”, waarbij kan worden ingezet op ontmoediging van het gebruik onder de 18 jaar en controle op de productie (kwaliteit en samenstelling) en verkoop (voorlichting). Regulering van de keten biedt volgens de Werkgroep tevens de beste mogelijkheden om overlast en onveiligheid aan te pakken.
  • De Werkgroep de wetgever oproept “om na 40 jaar gedogen een einde te maken aan het gedoogbeleid” en te komen tot een consistent en juridisch stevig verankerd landelijk cannabisbeleid en ruimte om binnen landelijk geformuleerde kaders te experimenteren met verschillende regeloplossingen.
  • De Werkgroep gemeenten en de VNG tevens oproept bij te dragen aan de totstandkoming van een nieuwe cannabiswet en in te zetten op een stevig lokaal cannabisbeleid als deze wet wordt geïmplementeerd.

Roept het college op:

  • Namens de Gemeente Utrecht tijdens het VNG congres op 8 juni in te stemmen met de in het position paper verwoorde inhoudelijke lijn.
  • Dit standpunt actief uit te dragen binnen de VNG.

Anne-Marijke Podt, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks
Reinhild Freytag, Student & Starter
Michel Eggermont, SP
Stefan Oost, Stadsbelang Utrecht

[1] https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/modernisering-cannabisbeleid

[2] www.vngjaarcongres.nl/programma-8-juni


Status

Aangenomen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, PvdA

Tegen

ChristenUnie, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Stedelijk tolsysteem

Lees verder

Actuele Motie Geef zonne-energie gelijke kansen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer