Actuele motie Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek


20 december 2018

Actuele motie 277/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 december 2018,

Constaterende dat:

• Dak- en thuislozen in Utrecht geregeld boetes krijgen voor zaken als het slapen op straat, wildplassen of openbare dronkenschap.

Overwegende dat:

• Medewerkers en vrijwilligers van instellingen voor Maatschappelijke Opvang in Utrecht al !anger aandacht vragen voor clienten die deze boetes niet kunnen betalen en die hierdoor alleen maar zwaarder in de problemen komen;

• Mensen die boetes niet kunnen betalen te nnaken krijgen met aanzienlijke meerkosten;

• Het hebben van boetes schuldhulpverlening kan bennoeilijken;

• De kosten voor de gevolgen van oninbare boetes (schuldhulpverlening en inzet van

deurwaarders, justitie, politie en gemeente) enornn zijn en in geen enkele verhouding staan tot het doel van de oorspronkelijke boete;

• De burgemeester van Rotterdam heeft opgeroepen daklozen niet langer boetes te geven voor het overtreden van het alcoholverbod, maar in plaats daarvan hulp te biedenl.

Draagt het college op:

• Bij instellingen voor Maatschappelijke Opvang en bijvoorbeeld de Utrechtse

Schulddienstverlening na te gaan wat de omvang van het probleem is en waar en op welke grond vooral boetes worden uitgedeeld;

• Aan de hand hiervan, in overleg met instellingen, politie, justitie en eigen handhavers te bekijken of vaker ingezet kan worden op andere concepten, zoals hulp en ondersteuning, om daarmee boetes voor dak- en thuislozen zo veel mogelijk te vernnijden;

• De gemeenteraad in het voorjaar van 2019 op de hoogte te brengen van de uitkomsten van dit overleg en de gevolgen ervan voor de handhaving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Marijke Podt, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Heleen de Boer, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Hester Assen, PvdA
Eva Oosters, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, SBU, VVD