Actuele motie GGZ wacht­lijsten: Niet wijzen, maar doen!


21 februari 2019

Actuele motie 6/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 februari 2019,

Constaterende dat:

  • De Nederlandse Zorgautoriteit afgelopen zomer in een rapport aangaf dat ondanks alle inspanningen op landelijk niveau de wachtlijsten voor mensen met GGZ problematiek alleen maar langer worden;
  • Wachtlijsten en wachttijden grote verschillen kennen per aandoening en per regio, maar dat mensen in de regio Utrecht met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis soms tot 8 maanden moeten wachten;
  • Het effect van een gebrek aan psychische zorg op mensen die het nodig hebben, en op hun naasten, zeer groot is;

Overwegende dat:

  • De Gemeente Utrecht actief betrokken is in het verbeteren van de GGZ op landelijk en regionaal niveau, door mee te praten over het Hoofdlijnenakkoord GGZ en in de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ;
  • De Gemeente Utrecht voorop loopt in de ondersteuning van inwoners met GGZ-problematiek, bijvoorbeeld met herstelacademie Enik, de gebiedsteams GGZ en zorg voor cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA);
  • Het Ministerie van Volksgezondheid, brancheorganisaties, GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars weliswaar in eerste instantie aan zet zijn om de wachtlijsten terug te dringen – maar dat cliënten, naasten en hulpverleners soms wanhopig worden van overheden en instanties die naar elkaar blijven wijzen voor daadwerkelijke oplossingen;

Draagt het college op:

  • Naast de bestaande landelijke en regionale inzet om GGZ zorg (in de wijk) te verbeteren, in landelijke en regionale gremia actief uit te dragen dat de gemeente Utrecht een rol voor zichzelf ziet in het voorkómen van wachtlijsten en het bieden van ondersteuning van mensen op de wachtlijst;
  • Hier in eerste instantie uitwerking aan te geven door verder te investeren in de aansluiting tussen GGZ instellingen en het Utrechtse Sociaal Domein, door:

- In overleg met GGZ-instellingen/medewerkers te komen tot een voor hen bruikbaar overzicht van aanbod aan activiteiten en ondersteuning van partners in de wijk zodat cliënten daar gebruik van kunnen maken;

- In overleg met GGZ-instellingen en partners in de wijk te komen tot (meer) informele vormen van overbrugging voor mensen die nog niet geholpen kunnen worden.

Anne-Marijke Podt, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Janneke van der Heijden, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Hester Assen, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Ruurt Wiegant, SP
Rachel Streefland, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

SBU