Motie Spreiding gaat ook over inhoud amateur­kunst


28 maart 2019

Motie 34/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 maart 2019, ter bespreking van het Voorstel Vaststelling Nota van uitgangspunten 'Op weg naar nieuw beleid amateurkunsteducatie 2019-2021',

Constaterende:

  • We stellen nu een algemeen geformuleerde uitgangspunten nota vast
  • Een adviescommissie gaat alle aanvragen beoordelen;
  • De komende 2,5 jaar wordt gezien als proeftuinperiode waarin het beleid verder ontwikkeld wordt;

Overwegende:

  • Dat kunstbeoefening een manier is om vorm en betekenis te geven aan het eigen of gedeelde cultureel bewustzijn en daarom aansluiting bij de kennis, ervaring, (culturele) achtergrond van de deelnemers van essentieel belang is;
  • Dat spreiding van het cultuurparticipatieve aanbod over de verschillende wijken niet alleen moet leiden tot hetzelfde aanbod op meer locaties, maar ook een kans is om nog beter aan te sluiten op de wensen en voorkeuren van deelnemers;

Roept het college op:

  • Om niet alleen het onderzoeken van nieuw beleid en het verdiepen van de beleidsuitgangspunten voorop te stellen, maar ook de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod en de ontwikkeling van de kunst-beoefenende Utrechter;
  • Als aandachtspunt aan de adviescommissie mee te geven dat onder kwaliteit ook het inhoudelijk aansluiten bij verschillende doelgroepen verstaan wordt en dat aanvragers in elk geval gevraagd moet worden daarover na te denken;
  • In de visie die in de proeftuinperiode ontwikkeld wordt expliciet aandacht te besteden aan de betekenis van aanbod in wijken voor de inhoud van dat aanbod en de ontwikkeling van deelnemers, wat dus breder gaat dan alleen de geografische locatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV