Actuele motie Maak vaart met schone grachten met inno­vatief lucht­bel­len­systeem


3 februari 2022

Motie 9/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022.

Constaterende dat:

 • Jaarlijks circa 1000 à 2000 kg (plastic) afval uit de Utrechtse grachten en singels wordtgehaald;
 • Niet al het (plastic) afval uit het water gehaald wordt en kan worden (o.a. (plastic) afval dat onder het wateroppervlakte zit);
 • Er een innovatief systeem is met luchtbellen waardoor (plastic) afval, ook afval onder het wateroppervlakte, kan worden tegengehouden en uit het water gehaald kan worden;
 • Het college heeft aangegeven dat er veel overleg plaatsvindt met diverse organisaties, maar er nog onderzoek is gestart naar de plaatsing van een innovatief luchtbellensysteem;
 • Er inmiddels in meerdere wateren via gemeente, provincie of rijk een innovatief luchtbellensysteem is geplaatst;
 • Het college heeft aangegeven het behandelen van een innovatief luchtbellensysteem niet mee te nemen in de Visie Water en Riolering en als apart traject te zien.

Overwegende dat:

 • Het niet wenselijk is dat (plastic) afval via rivieren naar zee drijft;
 • Het wel wenselijk is dat Utrechtse grachten, singels en rivieren zo schoon mogelijk gehouden worden;
 • Plaatsing van een luchtbellensysteem (bubble barrier) op dit moment één van de meest effectieve manieren is om afval tegen te houden en uit het water te halen;
 • Er rekening gehouden wordt met vismigratie;
 • Er haast is geboden en de afgelopen 2 jaar er geen onderzoek is verricht naar de (technische) haalbaarheid van het luchtbellensysteem conform motie 332 (2019).

Draagt het college op:

 • In 2022 een onderzoek te starten naar 1) de technische haalbaarheid, 2) de mogelijke en meest effectieve locatie voor een (eerste) luchtbellensysteem in het water in Utrecht met als doel om (plastic) afval uit het water te halen, en 3) de gevolgen voor vismigratie;
 • In 2022 de Raad op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek en indien technisch haalbaar de raad op de hoogte te stellen van de plaatsing van een luchtbellensysteem;
 • In uiterlijk 2023 de plaatsing van het luchtbellensysteem, indien technisch haalbaar, uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Martijn van Dalen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, Denk, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA