Motie Alles uit de kast voor aanpak geluids­hinder A12


3 februari 2022

Motie 35/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven’,

Constaterende dat:

  • Het verkeerslawaai van de A12 al jaren zorgt voor onaanvaardbare geluidsoverlast voor de bewoners van Hoograven Zuid en omstreken;
  • Dit verkeerslawaai ook woningbouwplannen in de omgeving in de weg zit, dan wel veel duurder maakt;
  • Er door het Rijk tot nu toe een koppeling is gemaakt tussen de aanpak van de A12 en A27 en het oplossen van de geluidshinder (Tracébesluit);
  • In het regeerakkoord is aangegeven dat alternatieven voor het voorliggende tracébesluit worden onderzocht;
  • Het Rijk uiterlijk eind 2023 een saneringsplan voor het geluid moet opleveren, ongeacht het wel of niet doorgaan van het Tracébesluit;
  • Het college de verwachting heeft uitgesproken dat er niet vóór 2027 fysiek uitvoering zal worden gegeven aan het saneringsplan.

Van mening dat:

  • Gezond Stedelijk Leven ook moet gelden voor de bewoners van Hoograven Zuid.

Verzoekt het college:

  • Alles uit de kast te halen om te komen tot een spoedige oplossing van deze onaanvaardbare patstelling;
  • Hiertoe per omgaande met Rijk en Provincie om de tafel te gaan en zo nodig ook te kijken naar de inzet van eigen middelen (cofinanciering), maar dan op voorwaarde dat het aantoonbare meerwaarde heeft (bijvoorbeeld bovenwettelijke geluidsreductie);
  • De raad uiterlijk ten tijde van de Voorjaarsnota 2022 te informeren over de stand van zaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Maarten Koning, D66
Jantine Zwinkels, CDA
Bülent Isik, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD
David Bosch, PVV
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Rick van der Graaf, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen