Motie Behoud groen langs het spoor


3 februari 2022

Motie 52/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp Maliebaan .

Constaterende dat:

 • In het IPvE/FO een parkeerstrook is toegevoegd langs het spoor aan het noordelijke uiteinde van de noordoostelijke ventweg van de Maliebaan en hiervoor de groenstrook (struikgewas) langs het spoor moet worden versmald;
 • Hierbij de stoep op die plek wordt versmald naar 1,5 meter en dat dit niet past binnen de eisen voor toegankelijkheid uit het VN Verdrag Handicap;
 • Uit de meest recente parkeerinventarisatie (2016) blijkt dat op de drukste momenten maximaal 82% van de parkeerplaatsen aan de Maliebaan bezet was;
 • Er volgens de toelichting in het IPvE/FO sinds 2016 geen ontwikkelingen zijn geweest en ook in de toekomst geen ontwikkelingen zijn voorzien die leiden tot toename van de parkeerdruk;
 • Het college aangeeft dat als de parkeerplekken niet nodig blijken, het groen weer eenvoudig kan worden teruggebracht;

Overwegende dat:

 • Het behoud van groen belangrijk is voor zowel klimaatbestendigheid als voor het welzijn van inwoners;
 • Het voor de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwagens belangrijk is dat de breedte van trottoirs waar mogelijk in lijn is met het VN Verdrag Handicap;
 • Het college heeft toegezegd om in het Voorlopig Ontwerp langs de ventwegen te zoeken naar compensatie van vervallen parkeerplekken, onder andere door de hoek van de parkeervakken te wijzigen;
 • Het gezien de geconstateerde parkeerdruk en het toevoegen van enkele extra parkeerplekken langs de ventwegen niet noodzakelijk is om de groenstrook langs het spoor op te offeren ten behoeve van extra parkeerplaatsen;
 • Het logischer is pas groen te verwijderen wanneer dit absoluut noodzakelijk is in plaats van op voorhand groen te verwijderen en dit dan later (als het niet nodig blijkt) weer terug te brengen;

Draagt het college op:

 • Bij het Voorlopig Ontwerp uit te gaan van behoud van de groenstrook langs het spoor, ook wanneer dit uiteindelijk in combinatie met de optimalisatie van parkeren langs de ventwegen iets minder parkeerplekken oplevert.

En gaat over tot de orde van de dag.

Heleen de Boer, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, GL, CU, S&S, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, Denk, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Alles uit de kast voor aanpak geluidshinder A12

Lees verder

Motie Stop ontwikkeling Rachmaninoffplantsoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer