Motie Stop ontwik­keling Rach­ma­ni­noff­plantsoen


3 februari 2022

Motie 2022/11

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari, ter bespreking van het debat Rachmaninoffplantsoen

Constaterende dat:

 1. Afgelopen jaren uitgebreid is geparticipeerd met bewoners over een groen parkeerterrein op het Rachmaninoffplantsoen;
 2. Er desondanks door het college is besloten tot een intentiedocument om de haalbaarheid van woningbouw op het parkeerterrein verder te onderzoeken;
 3. Het college de randvoorwaarden, nodig om het initiatief haalbaar te maken, gaat vertalen in een SPvE en dit voor wil gaan leggen aan de gemeenteraad;
 4. Zowel in de koopakte als het bestemmingsplan sprake is van een kettingbeding dat luidt: “Het verkochte mag niet worden bebouwd, anders dan asfaltering of anderszins ten behoeve van de aanleg en realisatie van een parkeerterrein.”;
 5. De bewoners een alternatieve visie voor de ontwikkeling van het hele gebied de raad hebben doen toekomen;
Overwegende dat:
 1. Het plots toestaan van woningbouwontwikkelingen een schoffering is van de bewoners en het doorlopen participatietraject;
 2. De marktpartijen met het kettingbeding gehouden zijn aan de huidige bestemming van het parkeerterrein;
 3. Er alternatieven voor woningbouwontwikkelingen zijn in Welgelegen en de bewoners hier plannen voor hebben neergelegd (waarin de bescherming en versterking van het kwetsbare Hommelbos terecht speciale aandacht krijgt);
Draagt het college op:
 1. De verdere planontwikkeling voor het appartementencomplex op het Rachmaninoffplantsoen per direct stop te zetten;
 2. In gesprek met de bewonersorganisatie te komen tot een geactualiseerde visie voor het gehele gebied, waarin de door de bewoners aangedragen alternatieven gelijkwaardig worden meegenomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Jantine Zwinkels, CDA
David Bosch, PVV


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, Denk, PvdA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

  Tegen

  S&S, GL, SBU, CU, D66, VVD