Motie Toekom­stige grond­trans­acties


3 februari 2022

Motie 2022/10

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari, ter bespreking van het debat Rachmaninoffplantsoen

Constaterende dat:

 1. Het college heeft aangegeven de uitleg van marktpartijen rondom de gronddeal “niet onaannemelijk te vinden” maar dit niet te kunnen controleren;
 2. Er sprake lijkt van speculatie maar de gemeente niet bij machte is daar na verkoop nog wat aan te doen;
 3. Het college ‘faciliterend grondbeleid’ voorstaat waardoor vaak mee wordt gewerkt aan nieuwe woningbouwontwikkelingen, ook als de bestemming (nog) geen wonen is;
Overwegende dat:
 1. De grondverkoop en -doorverkoop van het Rachmaninoffplantsoen niet transparant en niet controleerbaar is;
 2. Dit het vertrouwen van bewoners schaadt;
 3. Marktpartijen kunnen speculeren met gronden en op toekomstige ontwikkelingen die niet in het algemeen belang zijn;
 4. De gemeente de verantwoordelijkheid heeft om te anticiperen op mogelijk gedrag van de markt en hier in het kader van algemeen belang op de acteren;
Draagt het college op:
 1. Terughoudend om te gaan met de verkoop van grond;
 2. Als er wel wordt overgegaan tot verkoop van grond (anders dan voor woningbouwdoeleinden), dan een bepaling in de verkoopovereenkomst op te nemen die ziet op het betalen van economische meerwaarde bij wijziging van de privaatrechtelijke bestemming (gelijk aan de clausule die geldt bij erfpacht);
 3. Bij grote verkooptransacties van grond de gemeenteraad (desnoods geheim) vooraf te informeren over de verkoop, de bestemming en het doeleinde van de grond.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen