Actuele motie Ronald McDonald niet in Unesco gebied of buiten de rode contour


3 juni 2021

Actuele motie 97/2021

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 03-06-2021,

Constaterende dat:

 • de reeds uitgevoerde locatieonderzoeken een goed beeld geven van de mogelijkheden en wenselijkheid van de verschillende locaties in het gebied;
 • uit de presentaties van belanghebbenden tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten duidelijk naar voren komt dat:
  o Het voor de gebruikers van het Ronald McDonald Huis van groot belang is op korte afstand van de kinderziekenhuizen te verblijven;
  o de voorkeurslocaties van de ontwikkelcombinatie, locaties D en E, overwegend verder van de kinderziekenhuizen liggen dan de huidige locatie en de mogelijke locaties A. B, C, G, H en M;
  o de mogelijke locaties D en E ernstige inbreuk zouden maken op natuurwaarden ter plaatse en de erfgoedwaarde van de nabije Nieuwe Hollandse Waterlinie;

Overwegende dat:

 • locaties D en E weliswaar een voorkeur genieten van de ontwikkelcombinatie, maar bepaald suboptimaal zijn voor de toekomstige gebruikers van het Ronald mcDonald Huis;
 • de toekomstige gebruikers van Ronald McDonald Huis een locatie op zo kort mogelijk afstand van de kinderziekenhuizen verdienen;
 • locaties D en E onacceptabel inbreuk maken op natuurwaarde ter plaatse en de erfgoedwaarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
 • locatie D bovendien is geprojecteerd op een locatie die in het geldende bestemmingsplan Prinses Maxima Centrum, De Uithof, de bestemming: ‘Groen p graslanden’ heeft. En deze bestemming is bedoeld als groencompensatie voor de bouw buiten de rode contour van het Prinses Maxima Centrum;binnen bovenvermelde bestemming het realiseren van een gebouw niet mogelijk is;
 • het verantwoordelijk ministerie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Liniecommissie (de vier provincies die samen de nominatie hebben voorbereid en vastgesteld) de provincie Utrecht hebben opgeroepen om niet te bouwen op het smalste stuk van de Waterlinie waar juist deze locatie E zich in bevindt;
 • kiezen voor deze locatie leidt daarmee naar verwachting tot langdurige juridische procedures met uiteindelijk een negatieve uitkomst.
 • de mogelijke locaties A, B C, G, H en M een zo mogelijk veel kortere afstand bieden tot de kinderziekenhuizen en/of er geen bezwaren tegen zijn in ruimtelijk opzicht, inbreuk op natuur- of erfgoedwaarde ontbreekt;
 • geopperde technische bezwaren tegen de locaties A, B, C, G. H en M ondervangen moeten kunnen worden door enige flexibiliteit en creativiteit van de ontwikkelcombinatie;
 • Dat duidelijkheid wenselijk is om spoedig en positief te kunnen werken aan verdere ontwikkeling van het USP;

Draagt het college op:

 • aan de USP-partners mede te delen dat locaties D en E geen optie zijn;
 • met de USP-partners te onderzoeken welke van haalbare locaties, zoals A, B, C, G H of M de beste oplossing biedt;
 • de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan voor te leggen aan de Raad bij de omgevingsvisie USP om de uiteindelijk de gekozen locatie mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, SBU, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, Denk, CU, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Warmtevisie is gebaat met een goede regievoering bij bewonersinitiatieven

Lees verder

Actuele motie Vind alternatieve locatie(s) afvalcontainers Zocherpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer