Motie Warm­te­visie is gebaat met een goede regie­voering bij bewo­ners­ini­ti­a­tieven


en moet bijdragen aan mini­ma­li­seren van de mono­po­lie­po­sitie o.a. Eneco

3 juni 2021

Motie 102/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel I.

Constaterende dat:

 • Het Rijk Parijsakkoord uit 2015 ondertekend heeft;
 • Het Klimaatakkoord ons verplicht om de CO2-uitstoot terug te dringen;
 • Het college de verdeling van duurzame bronnen in de stad wil.

Overwegende dat:

 • Toepassing van een goede regievoering bijdraagt aan de realisatie van de energiedoelstelling van het college en behalen van de planning;
 • Bewoners vaak behoefte hebben aan een goed participatietraject met een duidelijke taakomschrijving: “wie doet wat en wanneer en waarom”;
 • Er heel veel bewonersorganisaties in de stad zijn die hun bijdrage willen leveren aan de energiedoelstellingen van het college;
 • Veel bewoners en milieuorganisaties grote moeite hebben met monopolypositie van grote bedrijven zoals Eneco;
 • Het geven van ruim baan en goede ondersteuning van de bewonersinitiatieven bijdragen aan het vergroten van het draagvlak in de wijk;
 • Het college de publieke waarden zoals betaalbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en transparantie dient te waarborgen.

Draag het college op:

 • Van tevoren en in overleg met de bewoners en andere (energie)stakeholders goede definitie en vorm te geven aan je eigen regierol;
 • Deze regierol op een effectieve manier toe te passen zodat de bewonersinitiatieven meer ruimte krijgen en ondersteund worden om te komen tot wijk/buurtgerichte kleine en grootschalige energieplannen;
 • Punten 1 en 2 zo toe te passen, zodat de monopoliepositie van grote energiebedrijven als Eneco zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt, zodat de bewonersinitiatieven en kleinschalige energiebedrijven meer ruimte krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bert van Steeg, CDA


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, PVV, S&S, CDA, Denk, PvdA, VVD

  Tegen

  SP, GL, SBU, CU, D66