Motie Geen pellet­ketel als vervanging voor gas


3 juni 2021

Motie 107/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, ter bespreking van Transitievisie Warmte deel I.

Constaterende dat:

 • In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2050 een CO2vrije warmtevoorziening hebben;
  2. Dit betekent dat we geen gas meer gebruiken voor warmte en dat we onze gebouwen op een andere manier gaan verwarmen;
 • In veel buurten de aanleg van grote en kleine warmtenetten een goede optie lijkt;
 • In andere buurten wellicht all-electric meer voor de hand ligt.

Overwegende dat:

 • Een van de publieke waarden die we hanteren is keuzevrijheid, dit betekent dat mensen in het geval in een buurt een warmtenet de beste optie blijkt te zijn, men hier vanaf kan zien als zij een duurzamer alternatief hebben voor aansluiting op het net;
 • We momenteel zien dat er pelletketels worden ingezet bij grotere gebouwen als alternatief voor aansluiting op aardgas;
 • En ook individuen mogelijk een pelletketel of moderne houtkachel een aantrekkelijk
  alternatief voor gas vinden.

Draagt het college op:

 • Te verkennen op welke wijze (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt) voorkomen kan worden dat pelletketels worden ingezet als alternatief voor aardgas;
 • De raad te informeren wat deze verkenning heeft opgeleverd;
 • De resultaten uit de verkenning te benutten om in de wijkuitvoeringsprogramma’s expliciet aan te geven dat pelletketels niet kunnen worden ingezet als alternatief voor aardgas.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen