Amen­dement Geen zeer groot­schalige evene­menten in parken tijdens het broed­seizoen


20 mei 2021

Amendement 39/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, gezien het Raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021

Constaterende dat:

 • Veel evenementen plaatsvinden in parken en groengebieden en dat zij nadelige gevolgen kunnen hebben op aanwezige natuur en dieren
 • De overlast van evenementen in parken en groengebieden tijdens het broedseizoen extra nadelig kunnen uitpakken voor vogels, omdat zij uit stress opvliegen van hun nest, waardoor eieren te veel afkoelen, en zij mogelijk hun nest verlaten met dodelijke afloop voor hun aanwezige jongen
 • Ook de andere dieren in parken en groengebieden tijdens het broedseizoen hun jongen krijgen en verzorgen, en dus ook hazen, konijnen, eekhoorns en andere zoogdieren dan extra kwetsbaar zijn voor overlast van evenementen
 • Het broedseizoen juridisch gezien de periode van 15 maart tot 15 juli bestrijkt
 • De Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 gemeente Utrecht in 8 artikel 8 ‘Buitenevenementen’ vier groottes van evenementen benoemt, waaronder d. zeer grootschalig

Overwegende dat:

 • Verstoring van broedende vogels en zoogdieren dierenleed veroorzaakt en Utrecht graag dierenleed wil voorkomen
 • Het plezier van de mens niet op mag wegen tegen het levensbelang van het dier
 • Evenementen ook kunnen plaatsvinden op stenige locaties zoals pleinen en grote parkeerplaatsen en deze locaties niet afdoen aan de beleving van een evenement maar wel dierenlevens besparen

Besluit:

1. Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021 toe te voegen:

“i. Opnemen van een verbod op zeer grootschalige buitenevenementen, zoals benoemd in de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 gemeente Utrecht, in parken en groengebieden tijdens het broedseizoen.”

2. Aan het Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021 onder Artikel I de volgende bepaling toe te voegen:

“L. Aan art.121 (van Afdeling 6 ‘Evenementen’) wordt een dertiende lid toegevoegd luidende:

13. Vanwege de extra negatieve impact van zeer grootschalige buitenevenementen, als bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 gemeente Utrecht, op het welzijn van vogels en andere dieren, mogen deze niet plaatsvinden in parken en groengebieden tijdens het jaarlijkse broedseizoen van 15 maart tot 15 juli ”.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, Denk

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD