Actuele Motie Voer bewo­ners­visie Kanaal­straat Damstraat uit


8 maart 2018

Actuele Motie 31/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 8 maart 2018;

Constaterende dat:

 • Bewoners en ondernemers na een lang en intensief proces de buurtvisie Kanaalstraat / Damstraat hebben uitgebracht;
 • Er nog geen geld beschikbaar is voor de uitvoering van de visie (kosten geraamd op circa € 6 mln.);

Overwegende dat:

 • Iedereen die heeft bijgedragen aan het opstellen van de buurtvisie complimenten verdient;
 • De buurtvisie kansen biedt om langlopende discussies (zoals over verkeer/parkeren) te beslechten en te kiezen voor oplossingen met een behoorlijk draagvlak in de buurt;
 • De buurtvisie een integrale visie is op het gebied van onder andere verkeer, leefbaarheid, economie en wonen, waarin diverse belangen tegen elkaar zijn afgewogen, en waaruit in de uitvoering niet zomaar enkele onderdelen kunnen worden weggelaten;
 • Het college bij aanvang van dit traject geen kaders heeft opgesteld en het hierdoor onduidelijk is wat de positie van en het vervolg op de Visie nu precies is;
 • Bewoners en ondernemers het belangrijk vinden dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de buurtvisie;
 • Op een aantal zorgpunten nadere uitwerking nodig is, zoals het voorkomen van te veel verkeer in de zijstraten (p. 23 van de visie) en de invulling van het uitgangspunt behoud of verbetering van het OV-aanbod (p. 27);

Spreekt uit de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat te onderschrijven

Draagt het college op:

 • Samen met de opstellers van de buurtvisie, andere bewoners/ondernemers/gebruikers en overige betrokken partijen, zoals de Wijkontwikkelmaatschappij Lombok, Bo-Ex, U-OV en de provincie, de uitvoering van de visie ter hand te nemen;
 • De gemeenteraad bij de Voorjaarsnota 2018 een voorstel te doen voor de financiering hiervan en hierbij indien nodig tevens weer te geven voor welke onderdelen van de visie nog geen financiën beschikbaar zijn;
 • Hierbij tevens een uitvoeringsagenda te presenteren die betrekking heeft op alle thema’s van de visie (en dus niet alleen de fysieke herinrichting);
 • De geleerde lessen uit dit traject mee te nemen in het verbeteren van de wijkparticipatie (‘Al doende vernieuwen’)

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post (PvdA)
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra (GroenLinks)
Sander van Waveren (CDA)
Has Bakker (D66)
André van Schie (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, GL, CDA, D66, VVD, SBU, S&S, CU

Tegen

SP