Motie Veilig op de fiets en te voet van Vleuten naar Haar­zuilens en weer terug


8 maart 2018

Motie 61/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, bij de Vaststelling van het bestemmingsplan en Exploitatieplan Haarzicht, wijziging komgrens Thematerweg en wijziging woonplaatsgrens Vleuten Haarzuilens.

Constaterende dat:

 • Met dit bestemmingsplan de bebouwde komgrens op de Thematerweg wordt opgeschoven;
 • Het deel van de Thematerweg dat hierdoor binnen de bebouwde kom komt te liggen, wordt ingericht als 30 km zone
 • Het profiel van de Thematerweg hierdoor echter niet wijzigt en dat betekent dat er geen apart voetpad komt voor voetgangers
 • Langs de Thematerweg niet alleen een nieuwe woonwijk komt, maar de afgelopen jaren naast de kersenboomgaard ook diverse nieuwe trekpleisters zoals de Geertjeshoeve en het Wielrevelt zijn gekomen
 • De Thematerweg nooit is ingericht als een weg waar veel voetgangers zich langs de weg bewegen
 • De Thematerweg nu niet voldoende veilig is ingericht op de diverse verkeersstromen die in de toekomst alleen maar zullen toenemen

Overwegende dat:

 • We staan voor een verkeersveilige en inclusieve stad
 • Dit o.a. tot uitdrukking komt bij de inrichting van de openbare ruimte
 • Voetgangers zich naast de fietsers ook veilig moeten kunnen verplaatsen langs de Thematerweg
 • We dit graag vooraf goed geregeld willen hebben, zodat we ons niet later hoeven af te vragen waarom deze weg nog is ingericht alsof er de afgelopen jaren niets is veranderd

Roept het College op:

 • Om voordat een deel van de Thematerweg wordt heringericht samen met bewoners, de trekpleisters en belanghebbenden een verkeersveilige en fiets- en voetgangersvriendelijk plan te maken voor de gehele Thematerweg van Vleuten naar Haarzuilens.
 • De middelen voor de herinrichting van een deel van de Thematerweg hierbij te betrekken.
 • Als er meer geld nodig is voor de herinrichting en dit kan niet uit de bestaande budgetten, een voorstel te doen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lars Roodenburg, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Bert-Jan Brussaard, CDA
Gadiza Bouazani, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen