Amen­dement A27 ook in Mobi­li­teitsplan


15 juli 2021

Amendement 86/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gezien het raadsvoorstel vaststelling Mobiliteitsplan 2040 d.d. kenmerk 8752691.

Constaterende dat:

  • Het Mobiliteitsplan 2040 in tekst en beeld uitgaat van de verbreding van de A27;
  • Het college in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) een passage (bladzijde 112) heeft opgenomen, waarin expliciet wordt gesteld dat het college haar bezwaren tegen de verbreding van de A27 handhaaft;

Overwegende dat:

  • Er een grote inhoudelijke samenhang is tussen de RSU 2040 en het Mobiliteitsplan 2040;

Van mening dat:

  • Het van belang is dat bovengenoemde documenten met elkaar in overeenstemming zijn;

Besluit:

  • Een nieuw beslispunt 3 in te voegen, luidende: “De verbreding van de A27 is in de RSU ingetekend op basis van het door de Minister van IenW ondertekende tracébesluit. De gemeente Utrecht handhaaft haar bezwaren tegen de verbreding. Indien om welke reden dan ook geen uitvoering aan het tracébesluit wordt gegeven wordt het Mobiliteitsplan 2040 hierop aangepast”;
  • Het college op te dragen dezelfde passage als die in het eerste bullet van het besluit hierboven ook op te nemen in het Mobiliteitsplan 2040;
  • Het oorspronkelijke beslispunt 3 van het raadsvoorstel door te nummeren naar 4.

Ruurt Wiegant, SP
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Susanne Schilderman, D66
Thijs Weistra, GroenLinks
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Eva Oosters, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, Denk, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Geen trams in het groen - Mobiliteitsplan Utrecht

Lees verder

Amendement Behoud bomen voor een groen schoolplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer