Amen­dement Behoud bomen voor een groen school­plein


16 september 2021

Amendement 102/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 september 2021, gezien het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide, kenmerk 8992002

Constaterende dat:

1. Het voorgestelde bestemmingsplan twee duurzame nieuwbouwscholen mogelijk maakt, maar zoals nu voorgesteld samengaat met onnodige bomenkap;

2. Deze kap bestaat uit het kappen van 8 bomen omdat deze de inrichting van het schoolplein zouden beperken (en 2 bomen die in de weg staan voor de ingang van het ontworpen schoolgebouw en 'enkele bomen' voor de in- en uitrit van het terrein);

3. Zowel het college als de raad de ambitie heeft om schoolpleinen te vergroenen;

4. Het leren in een groene omgeving bijdraagt aan de gezondheid van kinderen;

5. Bomen onmisbaar zijn voor biodiversiteit, luchtkwaliteit en gezondheid;

  Overwegende dat:

  1. Bestaande bomen een verrijking in plaats van een beperking voor een nieuw plein zijn;

  2. Het inrichtingsplan voor de locatie nog gemaakt moet worden, waardoor het nog mogelijk is om de inpassing van de 8 bomen op het plein als randvoorwaarde mee te nemen;

  3. Bomen kappen niet bijdraagt aan het realiseren van een groen schoolplein;

  4. Aan beslispunt 2 van het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide, kenmerk 8992002 het volgende toe te voegen:

   Besluit:

   “Met dien verstande dat op pagina 46 van het bestemmingsplan:

   de volgende zinnen worden geschrapt: “Wanneer al deze bomen blijven staan beperkt dit de inrichting van het schoolplein”, “Welke bomen gekapt zullen worden zal worden bepaald op basis van het inrichtingsplan wat nog niet gereed is” en “Voor de bomen die gekapt moeten worden, geldt dat er meer belang aan een bruikbaar schoolplein en toegankelijke school wordt gehecht dan aan het behoud van de bestaande en relatief kleine bomen”.

   En de volgende tekst wordt toegevoegd:

   “Bomen onmisbaar zijn voor biodiversiteit, luchtkwaliteit en gezondheid. Het leren in een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid van kinderen. De ambitie is daarom om groene schoolpleinen te realiseren. Inpassing van bestaande gewortelde bomen is een verrijking voor een groen schoolplein. Er zullen geen bomen worden gekapt enkel voor het inrichten van het schoolplein.”

   Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
   Henk van Deun, PVV
   Rachel Heijne, GroenLinks


   Status

   Aangenomen

   Voor

   Unaniem aangenomen

   Tegen