Amen­dement Dieren­welzijn en biodi­ver­siteit in Veror­dening Plas­sen­schap


16 september 2021

Amendement 104/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 september 2021 gezien het raadsvoorstel Raadsvoorstel ‘Zienswijze op wijziging verordening Plassenschap Loosdrecht’

Constaterende dat:

1. Gemeente Utrecht deelnemer is in de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht;

2. Het dagelijks bestuur van het plassenschap voorstelt om de Verordening Plassenschap te wijzigen door 1) het grondgebied waarop de verordening van toepassing is aan te passen en 2) nadere regels toe te voegen voor 'verkoop, verhuur, diensten', waarin gespecificeerd wordt op basis waarvan het bestuur van het plassenschap een ontheffing kan verlenen van het verbod op commerciële activiteiten (op de openbare recreatieterreinen van het plassenschap);

3. De doelstelling van het Plassenschap nadrukkelijk ook de zorg voor natuur behelst*;

4. De gemeente Utrecht biodiversiteit en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan, wat onder andere blijkt in de Nota Dierenwelzijn en de erkenning dat hengelen ernstige pijn en stress bij dieren veroorzaakt;

  Overwegende dat:

  1. Hoewel het plassenschap momenteel in transitie is en de toekomstige samenwerkingsvorm en rol van gemeente Utrecht daarin onzeker is, de gemeente Utrecht op dit moment nog steeds deelnemer is en als zodanig uitgenodigd haar visie op de beleidswijzigingen te delen;

  2. We ons diervriendelijk beleid zoals verwoord in de nota Dierenwelzijn uit willen dragen en verwoord willen zien in beleidsdocumenten van organisaties waar Utrecht aan deelneemt;

  3. Het in het belang van biodiversiteit en dierenwelzijn ongewenst is als op de terreinen van het plassenschap activiteiten plaatsvinden die het dierenwelzijn of de biodiversiteit aantasten;

  4. Het belangrijk is dat hierover het gesprek gevoerd wordt in en met het bestuur van het plassenschap;

  5. In de nadere regels die met deze gewijzigde verordening worden vastgesteld, geregeld kan worden dat activiteiten die het natuurlijk gedrag van dieren ernstig verstoren (zoals jagen, hengelen of plukken), geen ontheffing kunnen krijgen van het verbod op commerciële activiteiten in de gebieden van het plassenschap;

   Besluit:

   Beslispunt 1 van het raadsvoorstel ‘Zienswijze op wijziging verordening Plassenschap Loosdrecht’ als volgt te wijzigen:

   • Uit beslispunt 1 te schrappen de woorden "die geen gevolgen heeft voor de belangen van de gemeente Utrecht"
   • En aan beslispunt 1 toe te voegen: met dien verstande dat aan de reactiebrief de volgende alinea wordt toegevoegd:

   De gemeenteraad van Utrecht vindt het belangrijk dat het gesprek over het belang van biodiversiteit en dierenwelzijn gevoerd blijft worden. Zij vindt het onwenselijk dat er door het bestuur ontheffingen verleend kunnen worden voor commerciële activiteiten die biodiversiteit en dierenwelzijn ernstig aantasten. We willen daarom voorstellen om aan de nadere regels van de verordening een regel toe te voegen die erop toeziet dat geen ontheffingen worden verleend voor activiteiten die het dierenwelzijn of de biodiversiteit ernstig aantasten, zoals bijvoorbeeld jagen en hengelen.

   Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

    *"Het plassenschap is opgericht voor de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke elementen die de kwaliteit van het recreatiegebied bepalen.”


    Status

    Verworpen

    Voor

    Partij voor de Dieren, SBU, Denk

    Tegen

    PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD