Amen­dement Geen trams in het groen - Mobi­li­teitsplan Utrecht


15 juli 2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 gezien het raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2040.

Constaterende dat:

  • In het Mobiliteitsplan 2040 diverse nieuwe tramverbindingen staan ingetekend.

Overwegende dat:

  • Goede OV-verbindingen een noodzakelijke bijdrage leveren aan de keuze van OV boven auto;
  • Aaneengesloten natuurgebieden een gezonde buffer vormen tussen geluid en vieze lucht van wegen en woongebieden;
  • Landgoederen van belangrijke cultuurhistorische waarde zijn;
  • De landgoederen Oostbroek, Amelisweerd en park de Koppel in Lunetten van grote waarde zijn voor biodiversiteit, klimaat en gezondheid;
  • Alle natuur, maar in het bijzonder deze plekken, ontzien moeten worden bij de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Besluit:

  • Aan beslispunt 1e van het raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2040 toe te voegen:

Met dien verstande dat het Mobiliteitsplan 2040 als volgt gewijzigd wordt:

1. Op pagina 86 achter de zin “Voor deze spaken zijn meerdere tracés mogelijk” wordt toegevoegd de woorden:

“De tracés doorkruisen in principe niet plekken met ecologische waarde, waaronder in elk geval het Koppelpark in Lunetten en de landgoederen Oostbroek en Amelisweerd.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP
Thijs Weistra, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, SBU, Denk, VVD