Amen­dement Geen trams in het groen - Ruim­te­lijke Strategie Utrecht


15 juli 2021
Amendement 66/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 juli 2021 gezien het raadsvoorstel Utrecht Dichtbij: De tien-minutenstad (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040), kenmerk 8272740/20210413/b.

Constaterende dat:

  • In de RSU 2040 diverse nieuwe tramverbindingen staan ingetekend;

Overwegende dat:

  • Goede OV-verbindingen een noodzakelijke bijdrage leveren aan de keuze van OV boven auto;
  • Aaneengesloten natuurgebieden een gezonde buffer vormen tussen geluid en vieze lucht van wegen en woongebieden;
  • Landgoederen van belangrijke cultuurhistorische waarde zijn;
  • De landgoederen Oostbroek, Amelisweerd en park de Koppel in Lunetten van grote waarde zijn voor biodiversiteit, klimaat en gezondheid;
  • Alle natuur, maar in het bijzonder deze plekken, ontzien moeten worden bij de aanleg van nieuwe infrastructuur;

Besluit:

  • Aan beslispunt 7 van het raadsvoorstel Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 d.d. 15 juli 2021, kenmerk 8272740/20210413/b toe te voegen:

Met dien verstande dat de de nota ‘Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ als volgt gewijzigd wordt:

1. op pagina 161 achter "20. Studie doortrekken Tram 22 richting Zeist met aandacht voor de aanwezige infrastructuur en de landschappelijke kwaliteiten" wordt toegevoegd de woorden:

“waarbij de landgoederen Oostbroek en Amelisweerd in principe niet doorkruist worden".

2. op pagina 165 van de RSU achter "8. Waterlinielijn als directe HOV-verbinding tussen Papendorp-Westraven-Lunetten Koningsweg en USP. Zorgvuldig ruimtelijk ingepast zodat de nieuwe infrastructuur geen nieuwe barrière vormt tussen de omliggende gebieden." wordt toegevoegd de woorden:

"Waarbij plekken met ecologische waarde, waaronder in elk geval het Koppelpark in Lunetten en de landgoederen Oostbroek en Amelisweerd, in principe niet doorkruist worden.”

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, CDA, GL, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, S&S, SBU, Denk, VVD