Motie Scenario met minder groei of lang­zamere groei - Mobi­li­teitsplan Utrecht


15 juli 2021

Motie 275/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2040,

Constaterende dat:

1. Het Mobiliteitsplan uitgaat van een groei van ruim 350.000 inwoners nu naar ruim 450.000 inwoners in 2040;

2. Deze groei van de stad zorgt voor een ongelooflijke druk op de Utrechtse paden en wegen;

3. In het afgelopen jaar ook al minder groei was dan waar het college oorspronkelijk mee rekende, wat noopte tot terugdraaien van geplande investeringen;

Overwegende dat:

1. Groei geen doel op zichzelf moet worden, maar dat dit risico reëel wordt als mobiliteitsplannen financieel afhankelijk zijn van de groei tot 450.000 inwoners in 2040;

2. Het faciliteren van de groei tot 450.000 inwoners ook leidt tot aanleg van grootscheepse infrastructuur op ongewenste plekken zoals in het groen;

Draagt het college op:

1. Bij de uitwerking van het Mobiliteitsplan 2040 ook een scenario uit te werken waarin rekening gehouden wordt met langzamere en/of kleinere groei en daarbij voor de raad inzichtelijk te maken welke ambities in dat scenario prioriteit krijgen en op welke ambities bezuinigd wordt;

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, CDA, SBU, Denk, PvdA

Tegen

S&S, GL, D66, VVD, CU