Motie Publieks­vrije zones voor de Utrechtse biodi­ver­siteit


15 juli 2021

Motie 259/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 gezien het raadsvoorstel Utrecht Dichtbij: De tien-minutenstad (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040),

Constaterende dat:

 • Dieren steeds meer in de knel komen in een groeiende stad, waardoor onder meer schuil- en broedplaatsen steeds schaarser worden;
 • In deze RSU de biodiversiteitscrisis en de gevolgen daarvan concreet beschreven worden op pagina 68 en 78;
 • Er nu al een aantal mensvrije zones in de stad zijn, bijvoorbeeld de Natuurtuin in het Griftpark, Fort de Bilt in Oost, De Tol in Vleuten, de natuurtuin bij Lunet IV in Lunetten en diverse stukken van Amelisweerd (in totaal zeker 37,2 hectare);
 • De totale oppervlakte van de gemeente Utrecht ruim 9.900 hectare is, waarvan 3.334 hectare openbare ruimte, en daarvan 1.239 hectare groen;
 • Er ook plekken zijn waar een zonering bedacht is waarbij sommige delen van een gebied meer op recreatie gericht zijn en andere delen meer op natuur, maar dat die zonering in de praktijk op steeds minder plekken goed werkt omdat ook de als publieksluw bedachte “natuurzones” van bijvoorbeeld de Gagelpolder en het Markiezenbos letterlijk worden platgelopen en verstoord door mensen;

Overwegende dat:

 • Het gezien de biodiversiteitscrisis noodzakelijk is om ruimte voor biodiversiteit concreet te maken in deze RSU;
 • Dit niet per definitie grote afmetingen hoeft te hebben, maar ook verspreid kleinere locaties kunnen zijn;
 • Het afsluiten van mensvrije zones mogelijk is met een hek, maar dat een sloot of een haag van prikkelstruiken ook mogelijkheden zijn;
 • In een mensvrije zone wel mensen kunnen komen voor beheerwerkzaamheden, maar waar bomen, dieren, planten en insecten verder niet verstoord worden;
 • (Her)inrichting van groen in het kader van de schaalsprong groen, een aanleiding geeft om tegelijkertijd met die herinrichting ook een stukje bosplantsoen, amfibiepoel, ruigte of anderszins voorziend in de behoeften van Utrechtse soorten aan te wijzen als publieksvrije zone;

Roept het college op:

 • De huidige publieksvrije zones in stand te houden;
 • Rekening te houden met het toevoegen van publieksvrije zones op plekken waar het netwerk van leefgebied van Utrechtse soorten drukker wordt, waarbij de afmeting rekening houdt met de schaal van het groen in die wijk;
 • Hier invulling aan te geven door bij de uitwerking van de schaalsprong groen aan te geven op welke wijze het leefgebied van soorten wordt behouden en ontwikkeld, zodat ook biodiversiteit in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht meegroeit;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, CU, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, Denk, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Autostraten omzetten naar fietsstraten en -paden

Lees verder

Motie Scenario met minder groei of langzamere groei - Mobiliteitsplan Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer