Motie Auto­straten omzetten naar fiets­straten en -paden


15 juli 2021

Motie 284/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli ter bespreking van het Mobiliteitsplan 2040,

Constaterende dat:

 1. Het Mobiliteitsplan uitgaat van een groei van ruim 350.000 inwoners nu naar ruim 450.000 inwoners in 2040 en dat dit zorgt voor een enorme druk op autowegen en fietspaden;
 2. Het Mobiliteitsplan voorstelt om de voetganger en de fietser meer prioriteit te geven dan aan de automobilist;
 3. Als gevolg hiervan het fietsverkeer gaat toenemen, en dat er inmiddels ook verschillende soorten fietsmobiliteit zijn met elk hun eigen snelheden;
 4. Dat deze soorten fietsmobiliteit de ruimte nodig hebben omdat het anders leidt tot verkeersonveilige situaties;

Overwegende dat:

 1. Het aanleggen van meer asfalt, ook niet voor fietspaden, een gewenste ontwikkeling is;
 2. Er straten in Utrecht zijn die zich lenen voor het verminderen van of afsluiten voor autoverkeer ten faveure van verschillende soorten fietsverkeer;
 3. Dit de kans biedt voor het aanleggen van meer groen en het stimuleren van biodiversiteit;
 4. Er inwoners zijn die dit graag willen en dat het omzetten van autostraten naar fietsstraten en -paden succesvol kan gebeuren als inwoners het initiatief nemen en/of volop meedenken;
 5. Het omzetten van autostraten naar fietsstraten en -paden naadloos aansluit op de uitgangspunten van het Mobiliteitsplan;

Draagt het college op:

 1. Bij de uitwerking van het Mobiliteitsplan 2040 het omzetten van autostraten naar fietsstraten waarbij de auto te gast is, of fietspaden voor verschillende soorten fietsverkeer zonder autoverkeer, met daarbij liefst ook extra vergroening, als mogelijkheid mee te nemen;
 2. Hiertoe te onderzoeken hoe dit zou kunnen plaatsvinden en welk soort autostraten zich hier het best voor lenen, en of een fietsstraat of een fietspad de juiste keuze is, en de raad hierover te informeren;
 3. Deze mogelijkheid actief onder de aandacht te brengen van inwoners en deze ontwikkeling in gang te zetten met goedkeuring van en in samenwerking met inwoners;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Een herkenbare naam voor alle activiteiten en doelen van Utrecht Marketing

  Lees verder

  Motie Publieksvrije zones voor de Utrechtse biodiversiteit

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer