Amen­dement Anoni­mi­seren, tenzij...


22 september 2016

Amendement 39/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 22 september 2016, ter behandeling van privacyverordening 2016:

Constaterende dat:

  • Pseudonimiseren een beveiligingsmaatregel is en niet de aard van de data wijzigt;
  • Er gesteld wordt dat er in het kader van big data wordt gedaan aan dataminimalisatie;
  • De wethouder in zijn brief aan de gemeenteraad aangeeft de praktijk van “Anonimiseren, tenzij” te ondersteunen;

Overwegende dat:

  • De gemeente veel persoonsgegevens verwerkt;
  • Pseudonimiseren een maatregel is die persoonsgegevens onvoldoende beschermt;
  • De huidige tekst van de verordening nog steeds onduidelijkheid laat bestaan over in welke gevallen een dataset geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd wordt;

Besluit:

  • Toe te voegen aan beslispunt 3 van het raadsvoorstel:

“met dien verstande dat de tekst van Lid 3 en 4 van Artikel 7 gewijzigd wordt in:

- Lid 3 Brongegevens die gebruikt worden voor big data toepassingen worden omgezet tot een dataset die geen persoonsgegevens bevat en dus geanonimiseerd is.
- Lid 4 Indien het noodzakelijk is om van lid 3 af te wijken wordt vooraf toestemming aangevraagd bij de functionaris gegevensbescherming die de aanvraag zal beoordelen in het kader van de wet en doelmatigheid. Alleen bij een goedgekeurde aanvraag mogen de gegevens gepseudonimiseerd in plaats van geanonimiseerd worden.”

Susanne Schilderman, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Michel Eggermont, SP
Peter van Corler, GL
Reinhild Freytag, S&S
Dimitri Gilissen, VVD
Stefan Oost, SBU
Marleen Haage, PvdA
Marloes Metaal, CDA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen