Motie Beginnen met privacy


22 september 2016

Motie 171/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 22 september 2016 ter behandeling van privacyverordening 2016,

Constaterende dat:

  • Er steeds meer persoonsgegevens beschikbaar zijn die mogelijkerwijs verwerkt kunnen worden;
  • Veel systemen meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is;
  • De Autoriteit Persoonsgegevens 'Privacy by design' definieert als: "[dit] houdt in dat u als organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd. Ten tweede houdt u rekening met dataminimalisatie: u verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking." [1]

Overwegende dat:

  • Privacy een groot goed is;
  • Het minimaliseren van het gebruik van persoonsgegevens wenselijk is;
  • Het minimaliseren van het gebruik van persoonsgegevens achteraf vaak lastig blijkt;

Spreekt uit dat:

  • De gemeente privacy by design zal hanteren in haar processen en systemen;

Verzoek het college om:

  • Met een plan te komen om deze werkwijze te implementeren in de systemen en processen van de gemeente;
  • Hierover, op nader overeen te komen termijn, een brief te sturen aan de gemeenteraad om de gemeenteraad te informeren over de voortgang;

en gaat over tot de orde van de dag.

Susanne Schilderman, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Reinhild Freytag, S&S
Michel Eggermont, SP
Dimitri Gilissen, VVD
Peter van Corler, GL
Marleen Haage, PvdA
Stefan Oost, SBU

[1] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/izelf-doen/privacycheck/privacy-design


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen