Amen­dement Benoem stede­lijke hoofd­groen­structuur in Omge­vings­visie Lunetten


28 mei 2020

Amendement 41/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Vaststelling omgevingsvisie Lunetten,

Constaterende:

 • Dat het gebied ten noorden van station Lunetten onderdeel is van de stedelijke hoofdgroenstructuur;
 • Dat dit niet duidelijk benoemd wordt in de omgevingsvisie Lunetten;
 • Dat de stedelijke hoofdgroenstructuur hard nodig is voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het verbinden van verschillende groene gebieden voor flora en fauna;

Overwegende:

 • Dat een robuuste hoofdgroenstructuur van belang is voor dieren en planten en mensen;
 • Dat de aanwezigheid van de stedelijke hoofdgroenstructuur essentiële informatie is in een omgevingsvisie over Lunetten;
 • Dat het ontbreken hiervan in de Omgevingsvisie een onvolledig beeld schetst;
 • Dat het college verwacht dat NS-station Lunetten in de toekomst een belangrijke functie zou kunnen krijgen in het regionale en landelijke vervoersnetwerk,
 • Dat station en groenstructuur elkaar niet in de weg hoeven te zitten,
 • Dat bij ontwikkelingen in deze omgeving de aanwezige natuurwaarden en groenstructuur in ogenschouw genomen moeten worden;
 • De omgevingsvisie Lunetten vast te stellen, met dien verstande dat op pagina 41, aan het einde van paragraaf “Voorstel: Bestaande groenstructuren beter benutten door ze te versterken”, de volgende tekst wordt toegevoegd:

  “Het gebied ten noorden van station Lunetten is onderdeel van de stedelijke hoofdgroenstructuur. Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen in het gebied wordt rekening gehouden met, en ontwikkeling gegeven aan, de aanwezige stedelijke hoofdgroenstructuur. De groenstructuur in Lunetten wordt hiermee verbonden aan Maarschalkerweerd, de landgoederen en verder. Ook op deze locatie kan de groenstructuur versterkt en meer biodivers gemaakt worden.”

Besluit:

Anne Sasbrink
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Actuele motie Vermijd drukte

Lees verder

Motie Leefbaarheid dier en natuur opnemen in toekomstige omgevingsvisies van deelgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer