Amen­dement Betaalbare cultuur met de U-pas


21 september 2023

Amendement 74/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023, ter bespreking van het Raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028

Constaterende dat:

1. Door de inflatie en alle stijgende kosten mensen steeds meer moeite hebben om rond te komen en er met name voor mensen die onder de armoedegrens leven nagenoeg geen ruimte meer is om iets te ondernemen in de vrije tijd;

2. Financiële toegankelijkheid vaak wordt genoemd in de Cultuurnota2, maar hier vooralsnog geen concrete subsidiecriteria aan zijn verbonden;

3. De U-pas niet wordt genoemd in de Cultuurnota;

4. Culturele instellingen in de praktijk wel regelingen hebben voor de U-pas, maar deze erg vrijblijvend zijn omdat zij hier naar eigen inzicht invulling aan geven;

5. Er daardoor op dit moment een groot verschil is in hoe er door Utrechtse culturele instellingen met de U-pas wordt omgegaan: de een geeft een korting, de ander biedt alleen aan dat er van het U-pas tegoed gebruik gemaakt kan worden bij het kopen van een kaartje, de ander accepteert de U-pas alleen voor een deel van het aanbod;

6. Niet alle cultuurinstellingen daarmee meedoen aan het actief verlagen van financiële drempels voor mensen met een lager besteedbaar inkomen;

Overwegende dat:

1. Kunst en cultuur financieel steeds minder toegankelijk wordt door zowel de stijgende toegangsprijzen als het teruglopende besteedbaar inkomen van veel mensen en voor mensen met een kleine portemonnee zelfs volledig onbetaalbaar;

2. Iedereen, ongeacht inkomen, de kans moet hebben om te genieten van alle kunst en cultuur die onze stad rijk is. Zij betalen middels belasting immers ook mee aan de verstrekte cultuursubsidies;

3. Hoe minder mensen kunst en cultuur nog kunnen betalen, hoe minder aannemelijk het is dat instellingen het diverse publiek kunnen bereiken waar in de nota juist zoveel focus op ligt;

4. Het voor U-pas houders erg onoverzichtelijk is waar zij wel en niet terecht kunnen en onder welke voorwaarden, wat naast de tastbare financiële drempel mogelijk extra ontmoedigend werkt;

5. Het stellen van een universele eis aan het accepteren van een U-pas en een daaraan gekoppelde minimum korting bijdraagt aan het financieel toegankelijk maken van kunst en cultuur in onze stad en daarmee tevens een breed gedragen verantwoordelijkheid vraagt van de hele sector;

Besluit:

Aan beslispunt 1(van het raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028, kenmerk 11273065, de volgende woorden toe te voegen:
“met dien verstande dat in de Cultuurnota bij de subsidie criteria, bij hoofdstuk 4.3 ‘Betekenis voor de stad’ op pagina 27 de volgende tekst wordt toegevoegd:
Of je van kunst en cultuur kunt genieten mag niet afhangen van je inkomen. Daarom verwachten wij van elke culturele instelling, ten behoeve van de financiële toegankelijkheid en diversiteit van het publiek, dat zij voor hun gehele aanbod een U-pas regeling hebben en dat hier een minimale korting van 50% aan is verbonden.”

En gaat over tot de orde van de dag

Stevie Nolten, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Bij1, Denk

Tegen

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, VVD, PvdA, D66, CU, SBU, GL, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Voorkom armoedeval

Lees verder

Motie Alle aanbieders van cultuur moeten bijdragen aan meer diverse en inclusieve sector en daarmee aan divers en inclusief aanbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer