Motie Voorkom armoe­deval


21 september 2023

Motie 300/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023, ter bespreking vanfinanciële bestaanszekerheid en werk en re-integratie.

Constaterende dat:

1. De MER laat zien dat een armoedeval in Utrecht voorkomt: sommige huishoudens met een hoger inkomen houden minder over dan met een lager inkomen;

Overwegende dat:

1. Niet voor iedereen betaald werk haalbaar is, maar voor wie wil en kan werken het ook moet lonen;

2. De gemeente wil dat een overgang tussen uitkering en werk geen onnodige hindernissen met zich meebrengt;

3. Verlies aan inkomsten of onzekerheid over inkomsten een grote hindernis is;

4. Maatwerk, zowel qua begeleiding als qua inkomensondersteunende regelingen, kan helpen om een armoedeval te voorkomen;

Draagt het college op:

1. Bij de uitwerking van de nota Werk & re-integratie en de nota Financiële bestaanszekerheid te verkennen welke maatregelen genomen kunnen worden om de armoedeval te verkleinen;

2. In deze verkenning de mogelijkheid om inkomensondersteunende regelingen flexibel toe te passen mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ilse Raaijmakers, PvdA

Louise de Vries, Partij voor de Dieren

Gert Dijkstra, EénUtrecht

Esma Kendir, Student&Starter

Linda Bode, Volt

Julia Kleinrensink, GroenLinks

Mariam Al-Saqaff, VVD

Mahmut Sungur, DENK

Bert van Steeg, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen