Motie Geen studie­ver­traging door discri­mi­natie


21 september 2023

Motie 311/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023, ter bespreking van Aanpak inclusieve stagemarkt en actieplan MBO

Constaterende dat:

1. Niet alle studenten dezelfde kansen hebben op een stageplek;
2. Sommige studenten worden gediscrimineerd in het werving- en selectieproces;
3. Deze studenten daarom langer de tijd nodig hebben om een stageplek te vinden of in sommige gevallen helemaal niet aan een stageplek komen;
4. Studenten ook discriminatie tijdens de stage zelf kunnen ervaren;
5. Studenten hierdoor studievertraging (kunnen) oplopen;
6. Niet alle MBO- HBO scholen en universiteiten een alternatief programma bieden of een aanpak hebben voor studenten die door stagediscriminatie studievertraging oplopen;

Overwegende dat:

1. Iedere student, ongeacht hun achtergrond en/of identiteit, gelijke kansen in het onderwijs moet hebben;
2. Studievertraging een wezenlijk gevolg is van stagediscriminatie en meer aandacht vereist;
3. Wanneer studenten als gevolg van stagediscriminatie vertraging oplopen ze dubbel gedupeerd worden doordat ze langer moeten studeren en daardoor meer collegegeld moeten betalen;
4. Ondanks dat stagediscriminatie buiten de schoolomgeving plaatsvindt, MBO- HBO scholen en universiteiten de verantwoordelijkheid moeten nemen om alternatieven op te stellen en studievertraging te voorkomen;

Draagt het college op:

1. In samenwerking met MBO- HBO scholen en universiteiten een plan tegen studievertraging als gevolg van stagediscriminatie te formuleren, als onderdeel van de meerjarige aanpak inclusieve stagemarkt;
2. Hierover in de jaarlijkse voortgangsrapportage te berichten.

En gaat over tot de orde van de dag

Stevie Nolten, BIJ1

Louise de Vries, Partij voor de Dieren

Esma Kendir, Student & Starter

Gert Dijkstra, EenUtrecht

Yvonne Hessel, Utrecht Solidair

Berdien van der Wilt, D66

Mahmut Sungur, Denk


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Bij1, D66, Denk, GL, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

Volt, VVD, CU, SBU, CDA