Motie Alle aanbieders van cultuur moeten bijdragen aan meer diverse en inclu­sieve sector en daarmee aan divers en inclusief aanbod


21 september 2023

Motie 339/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023, ter bespreking van raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028.

Constaterende dat:

1. De cultuurnota voortbouwt op o.a. de pijler van Kunst kleurt de stad Cultuurnota 2030: een inclusieve cultuursector;

2. Een van de doelen van Cultuurnota 2025-2028 is om onverminderd inzet te tonen voor een inclusieve en diverse cultuursector, voor en door alle Utrechters;

3. De nota nog veel ruimte overlaat om naar eigen inzicht met de Code diversiteit en inclusie om te gaan;

4. De vorige cultuurnota (Cultuurnota 2021-2024 – Kunst kleurt de stad) de Code Culturele Diversiteit hanteerde, deze had dezelfde 4 P’s als de Code Diversiteit & Inclusie die in de Cultuurnota 2025-2028 wordt gebruikt;

Overwegende dat:

1. Een diversere en inclusievere sector verband houdt met een meer divers en inclusief aanbod;

2. Een rijk en divers cultureel aanbod nodig is om meer Utrechters te bereiken die nog niet worden bereikt;

3. De Code Culturele Diversiteit en de Cultuurnota 2021-2024 nog niet hebben geleid tot een dermate diverse en inclusieve sector dat we daar tevreden mee kunnen zijn;

4. Het voor een meer diverse en inclusieve sector nodig is dat alle aanbieders van cultuur hieraan bijdragen en dit niet wordt bereikt als dit vrijblijvend is;

5. De wijze waarop aanbieders bijdragen aan een meer diversere en inclusievere sector kan verschillen, zoals op pagina 16 van de Cultuurnota 2025-2028 te lezen is;

Draagt het college op:
1. De Code Diversiteit & Inclusie bindend te maken, zodat elke aanbieder in de culturele sector verplicht is aan te geven hoe deze organisatie diverser wordt, met daaraan gekoppeld meetbare doelen.

En gaat over tot de orde van de dag

Hester Assen, PvdA

Louise de Vries, PvdD

Gert Dijkstra, EenUtrecht

Stevie Nolten, Bij1

Fred Dekkers, Groenlinks

Margreet Ramaker, VVD

Mahmut Sungur, Denk


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, Denk, GL

Tegen

VVD, D66, CU, SBU, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)