Amen­dement Bezwaar tegen verbreding A27 ook expliciet opnemen in het raads­voorstel RSU


15 juli 2021

Amendement 67/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gezien het raadsvoorstel Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tien-minutenstad (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040) d.d., kenmerk 8272740/20210413/b.

Constaterende dat:

  • Het college in de commissie Stad en ruimte van 1 juli heeft toegezegd een ‘disclaimer’ op te nemen, waarin het college expliciet maakt haar bezwaren tegen de verbreding van de A27 te handhaven, in de Strekt ter vervanging-versie van het raadsvoorstel en de RSU zelf;
  • In de RSU deze disclaimer wel is opgenomen (pagina 112), maar in het raadsvoorstel niet;

Van mening dat:

  • Het raadsvoorstel in overeenstemming dient te zijn met de RSU;

Besluit:

  • Een nieuw beslispunt 7 op te nemen, luidende: “De verbreding van de A27 is in de RSU ingetekend op basis van het door de Minister van IenW ondertekende tracébesluit. De gemeente Utrecht handhaaft haar bezwaren tegen de verbreding. Indien om welke reden dan ook geen uitvoering aan het tracébesluit wordt gegeven wordt de RSU 2040 hierop aangepast.”
  • De oorspronkelijke beslispunten 7 en 8 door te nummeren naar respectievelijk 8 en 9.

Tim Schipper, SP
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Eva Oosters, Student&Starter
Rachel Streefland, ChristenUnie
Susanne Schilderman, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Denk, VVD