Motie Ga voor een groot Amel­is­weerd en Rhijn­auwen


15 juli 2021

Motie 254/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gezien het raadsvoorstel Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tien-minutenstad (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040) d.d., kenmerk 8272740/20210413/b.

Constaterende dat:

 • De uitbreiding van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen genoemd wordt als belangrijke ruimtelijke ontwikkeling voor Utrecht tot 2040.;
 • Het bestuur van het Buurtschap Amelisweerd en Rhijnauwen nu al regelmatig wijst op de grote drukte. In de weekenden wordt regelmatig gesproken over ‘file-wandelen’ op het landgoed;
 • Ook dieren steeds meer in de knel komen in een groeiende stad, waardoor onder meer schuil- en broedplaatsen steeds schaarser worden.

Overwegende dat:

 • Met de toevoeging van meer woningen in de stad, ook de drukte op natuur- en recreatiegebieden in de stad zal toenemen, waardoor het belangrijk is om te zoeken naar kansen voor uitbreiding;
 • De uitbreiding van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen niet vroeg genoeg kan beginnen, omdat de drukte nu al groot is;
 • Kansrijke opties voor het vergroten van Amelisweerd en Rijnauwen bijvoorbeeld liggen in het beter verbinden van het groen tussen de landgoederen Oostbroek en Rhijnauwen, het verbinden van Landgoed Oud-Amelisweerd met de natuur rond fort Vechten en het opwaarderen van de natuurwaarden rond de Kromme Rijn;
 • Deze opties altijd afgewogen moeten worden in samenhang met de toekomstige woningbouwontwikkeling rond knooppunt Lunetten-Koningsweg en met respect voor bestaande natuur- en cultuurhistorie in het gebied;
 • Deze opties niet alleen recreatie meer moeten spreiden, maar ook ruimte moeten toevoegen voor ecologie en biodiversiteit, zodat er voldoende plaatsen om te verblijven, schuilen en foerageren beschikbaar blijven voor kwetsbare soorten.

Draagt het college op:

 • Vaart te maken met de ambitie om het natuur- en recreatiegebied rond de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen te vergroten;
 • Hiertoe mogelijkheden te verkennen, zoals het vergroten en vergroenen van publiek toegankelijk gebied, grondaankopen en het benutten van kansen voor het toevoegen van natuur op eigen grond;
 • De Raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te informeren over het plan om Amelisweerd en Rhijnauwen te vergroten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Floor de Koning, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter
Bulent Isik, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Poen voor opschaling groen

Lees verder

Amendement Bezwaar tegen verbreding A27 ook expliciet opnemen in het raadsvoorstel RSU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer