Motie Poen voor opschaling groen


15 juli 2021

Motie 253/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van raadsvoorstel Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Constaterende dat:

 • Met de groei van de stad het ook wenselijk is dat groen meegroeit;
 • In de RSU 2040 daarom wordt gesproken over de ‘groene schaalsprong’;
 • De investeringsagenda groei een voedingsbron is voor investeringsimpulsen sinds RSU 2030 en het de bedoeling was een structurele en toekomstbestendige investeringsruimte beschikbaar te maken voor ruimtelijke investeringen t.b.v. de inclusieve groei van de stad;
 • Deze investeringsruimte tekortschiet om de inclusieve groei van de stad te accommoderen;
 • Er een spanningsveld is tussen enerzijds het aanwenden van deze middelen t.b.v. cofinanciering van omvangrijke OV- en gebiedsinvesteringen en anderzijds het bekostigen van een deel van de groene schaalsprong en het borgen van het gewenste niveau van maatschappelijke voorzieningen.

Overwegende dat:

 • Er reeds langer lobby loopt richting het Rijk voor financiering van OV en ruimtelijke ontwikkelingen, maar nog niet voor groen;
 • Verstedelijking, groene schaalsprong en het laten meegroeien van maatschappelijke voorzieningen integraal in samenhang moeten worden gezien en benaderd;
 • Met de toevoeging van meer woningen in de stad, ook de drukte op natuur- en recreatiegebieden in de stad zal toenemen, waardoor het belangrijk is om te zoeken naar kansen voor uitbreiding van groen zowel in als rondom de stad;
 • Voor een klimaatadaptieve, recreatieve en duurzame stad groene gevels, daken, parken en natuurgebieden nodig zijn en ook deze bijdragen aan de groene beleving van mensen;
 • Niet alle Utrechters een eigen tuin of dakterras hebben om te genieten in de buitenruimte en daardoor dus aangewezen zijn op groen in en rondom de stad;
 • Met de RSU2040 en transitie van Recreatieschappen Midden-Nederland er kansen liggen voor een lobby richting het Rijk.

Draagt het college op:

 • Om samen met andere gemeenten op te trekken en een lobby richting het Rijk te organiseren over financiering voor de groen opgave en hierbij mee te nemen dat er een betere koppeling moet komen tussen verstedelijksopgave en groen;
 • De raad hierover te informeren per brief.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Bülent Isik, PvdA
Susanne Schilderman, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Evaluatie en voortgang Utrecht Marketing

Lees verder

Motie Ga voor een groot Amelisweerd en Rhijnauwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer