Amen­dement Biodi­ver­siteit in het ontwik­kel­kader Rondje Stad­s­eiland


15 september 2022

Amendement 80/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, gezien het raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland,

Constaterende dat:

 1. In het rondje stadseiland wordt nieuw groen aangelegd,
 2. Er een biodiversiteitscrisis is: de soortenrijkdom en de veerkrachtigheid van ecosystemen gaan in rap tempo achteruit,
 3. Door in dit ontwikkelkader biodiversiteit als leidend principe te verankeren het in elk deelgebied dezelfde aandacht krijgt in de inrichting en het beheer,

Overwegende dat:

 1. Het daarom van groot belang is alle mogelijkheden te benutten voor het versterken van de biodiversiteit,
 2. Het kiezen voor inheemse beplanting daarbij de voorkeur heeft, maar dat beplanting ook toekomstbestendig moet zijn als we in de toekomst vaker te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering zoals hevige temperatuurwisselingen, periodes van extreme droogte en regenval,
 3. In een ecosysteem de bomen, planten, bloemen en kruiden moeten kunnen worden bevrucht door insecten die op dat moment in dat ecosysteem leven en plantenresten moeten kunnen worden afgebroken door bacteriën die in dat ecosysteem leven,
 4. Spontane vegetatie opkomt op plekken waar de betreffende soort goed gedijt en past, en het dus interessant is om plekken aan te wijzen die niet enkel volgens een ontwerp beplant worden, maar waar in plaats daarvan spontane vegetatie de ruimte krijgt,

Besluit:

 1. Beslispunt 1 van het Raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland aan te vullen met:

1h. Alle bomen, planten, bloemen en kruiden die rond het rondje stadseiland worden toegevoegd leveren een meerwaarde op voor de biodiversiteit: passen in de ecologische kringloop en voegen waarde toe aan bestaande en toekomstige ecosystemen.

 1. Aan beslispunt 1 van het Raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland het volgende toe te voegen:

Met dien verstande dat op pagina 17 van het Ontwikkelkader Rondje Stadseiland, onder 3.1. Leidende principes een 6e kolom wordt toegevoegd die luidt:

Biodiversiteit

 • Het nieuwe groen wordt geselecteerd op de best te verwachten meerwaarde voor het lokale ecosysteem
 • Er wordt geëxperimenteerd met spontane vegetatie
 • Bomen en struikvegetatie bieden schuil- en verblijfplaatsen voor dieren en kruiden en bloemen bieden nectar voor insecten

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Rachel Heijne, GroenLinks
Bina Chirino, CU
Nadia Stylianou, D66


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Amendement Flexibel met de wensenlijst omgaan

Lees verder

Motie Biodiversiteit in alle deelgebieden Rondje Stadseiland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer